Vydavatelská činnost

Vydavatelská činnost k oboru Management rozvoje měst a regionů

Aktuální problémy současného města

Publikace vznikla na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS v rámci naší snahy maximálně propojovat teoretickou výuku s praxí a práci se studenty zaměřovat tak, aby získávali teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti a dovednosti. V rámci magisterského studijního oboru Management rozvoje měst a regionů tak v předmětech Teorie a praxe rozvoje měst a Politika územního rozvoje vznikl v akademickém roce 2018/19 již třetí soubor seminárních prací zaměřených na aktuální rozvojové problémy našich sídel. Studenti se věnovali zejména mapování nevyužitých území a objektů – brownfields, ale i stavu veřejných prostorů. Vznikl tak soubor tematicky ucelených prací, který přináší nápady a návrhy, jak vybrané problémy v nejrozmanitějších koutech naší vlasti řešit.

Publikaci je možné stáhnout zde.

Jesenicko-česko-polské pohraničí 

Publikace je výsledkem terénního mapování česko-polského pohraničí realizovaného studenty oborů Management rozvoje měst a regionů a Bezpečnostní management v regionech a jejich vyučujících pod vedením doc. Ing. arch. Ivy Poslušné, Ph.D. Cílem práce bylo analyzovat stav a rozvojové předpoklady pohraničního území a porovnat rozvojový potenciál českého Jesenicka a polského Nyska.

Publikaci je možné stáhnout zde. 

Publikace Neziderské jezero. Mapování rozvojového potenciálu maďarsko-rakouského pohraničního území.

Publikace je výsledkem terénního mapování rakousko-maďarského pomezí studentů oborů Management rozvoje měst a regionů a Bezpečnostní management v regionech a jejich vyučujících doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. a Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. Cílem práce bylo analyzovat stav a rozvojové předpoklady pohraničního území, zejm. s ohledem na koordinaci ochrany životního prostředí a rozvoje cestovního ruchu.

Publikaci je možné stáhnout zde. 

Publikace Ideální město mezi renesanční imaginací a moderní funkcí

Publikace vytvořená studentem, resp. absolventem VŠ AMBIS Ing. Martinem Černým pod vedením doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. si bere za cíl představit renesanční filozofické a architektonické autority, tj. dílo Thomase Mora, Tommase Campanelly, Leona Battisty Albertiho, Antonia di Pietra Averlina Filareta, ve srovnávací perspektivě a získanou informační strukturu porovnat s kategoriemi utopie/idealismu v městském plánování následujícího vývoje. Renesanční kulturní fenomén tvoří jedno z ohnisek urbanistické vizualizace. Vzájemná komparace vybraných autorů přitom poukazuje na reflexi veskrze reálných problémů soudobých měst. Hodnocen je v ní rovněž názorový diskurz na utopii před tzv. klasickými utopisty, jako byl R. Owen či Ch. Fourier, resp. zda můžeme spis Th. Mora a T. Campanelly za "utopický" označit.

Publikace je možné stáhnout zde.

Publikace Barokní krajina a obce Broumovska

Publikace je vytvořená ve spolupráci studentů magisterského studijního oboru Management rozvoje měst a regionů a jejich vyučujících Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D., doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D., Ing. Pavla Struhy a Ing. Gabriely Antošové, Ph.D. Cílem práce bylo analyzovat rozvojové předpoklady a rozvojové problémy vybraného území, zejm. s ohledem na rozvoj cestovního ruchu. Práce je založena na vlastním terénním mapování v rámci terénního cvičení studentů.

Publikaci je možné stáhnout zde.


Publikace Aktuální problémy současného města 2

Publikace vznikla na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS v rámci naší snahy maximálně propojovat teoretickou výuku s praxí a práci se studenty zaměřovat tak, aby tito získávali teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti a dovednosti. V rámci magisterského studijního oboru Management rozvoje měst a regionů tak v předmětu Politika územního rozvoje vznikl v letním semestru akademického roku 2016/17 již druhý soubor seminárních prací zaměřených na aktuální rozvojové problémy našich sídel. Studenti se věnovali mapování nevyužitých území a objektů – brownfields, regeneraci panelových sídlišť, stavu veřejných prostorů i problémům spojeným se suburbanizací. Řada z nich se ale nezastavila jen u popisu stávajícího stavu, ale v duchu studovaného oboru a jejich uplatnění nabývaných poznatků v praxi tak řada ze studentů rovněž vytvořila ideové návrhy řešení popisovaných problémů. Vznikl tak soubor tematicky ucelených prací, který přináší neotřelé nápady a návrhy, jak vybrané problémy v nejrozmanitějších koutech naší vlasti řešit. Protože jsme přesvědčeni, že vybrané práce mohou být zajímavou inspirací, rozhodli jsme se s Vámi podělit o 16 nejlepších prací formou této publikace.

Publikaci je možné stáhnout zde.