Vydavatelská činnost

Publikace Barokní krajina a obce Broumovska

Publikace je vytvořená ve spolupráci studentů magisterského studijního oboru Management rozvoje měst a regionů a jejich vyučujících Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D., doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D., Ing. Pavla Struhy a Ing. Grabriely Antošové, Ph.D. Cílem práce bylo analyzovat rozvojové předpoklady a rozvojové problémy vybraného území, zejm. s ohledem na rozvoj cestovního ruchu. Práce je založena na vlastním terénním mapování v rámci terénního cvičení studentů.

Publikaci je možné stáhnout zde.


Publikace Aktuální problémy současného města 2

Publikace vznikla na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS v rámci naší snahy maximálně propojovat teoretickou výuku s praxí a práci se studenty zaměřovat tak, aby tito získávali teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti a dovednosti. V rámci magisterského studijního oboru Management rozvoje měst a regionů tak v předmětu Politika územního rozvoje vznikl v letním semestru akademického roku 2016/17 již druhý soubor seminárních prací zaměřených na aktuální rozvojové problémy našich sídel. Studenti se věnovali mapování nevyužitých území a objektů – brownfields, regeneraci panelových sídlišť, stavu veřejných prostorů i problémům spojeným se suburbanizací. Řada z nich se ale nezastavila jen u popisu stávajícího stavu, ale v duchu studovaného oboru a jejich uplatnění nabývaných poznatků v praxi tak řada ze studentů rovněž vytvořila ideové návrhy řešení popisovaných problémů. Vznikl tak soubor tematicky ucelených prací, který přináší neotřelé nápady a návrhy, jak vybrané problémy v nejrozmanitějších koutech naší vlasti řešit. Protože jsme přesvědčeni, že vybrané práce mohou být zajímavou inspirací, rozhodli jsme se s Vámi podělit o 16 nejlepších prací formou této publikace.

Publikaci je možné stáhnout zde.