Finanční management a controlling

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 28 900 Kč za semestr

Obor

Ekonomika a
management podniku

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Bakalář
(Bc.)

V zaměření Finanční management a controlling nezůstanete u teoretického chápání podnikatelských plánů a rozpočtování. Během studia se zaměříte především na praktické znalosti, díky kterým budete schopni úspěšně reagovat na proměnlivé tendence trhu, a dosahovat tak finanční stability a konkurenceschopnosti.


Uplatnění absolventů

 • finanční poradce
 • konzultant v investiční společnosti
 • vedoucí účetního oddělení
 • specialista controllingu

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou pracovních dnů ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Další zaměření oboru Ekonomika a management podniku


Manažerská psychologie

Sales management

Arts a event management


Management a rozvoj lidských zdrojů

Marketing
a brand management

Andragogika
a rozvoj zaměstnanců


Podnikání

Globální podnikání
a management

Projektový
management


Digitální marketing

Media a PR

Právo v obchodních vztazích


Logistika a management
výroby

IT
management

Facility a office
management


Účetnictví
podniku

Finanční management
a controlling

Bankovní
management


Management ve zdravotnictví 

Oceňování majetku


17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů


"Nespornou výhodou soukromé školy je rozhodně osobní přístup. Zní to jako klišé, ale u nás to funguje. S učiteli máme opravdu blízký kontakt. Na schůzku se s nimi můžeme domluvit i mimo konzultační hodiny. Jednají s námi spíš jako s kolegy, než se studenty."

- Petr, Ekonomika a management podniku


"Naše škola má vysoký počet kvalifikovaných učitelů, kteří řídí svůj vlastní byznys. A kromě praktických přednášek nám dávají velkou dávku motivace. Státní školy vás učí, jak být dobrým zaměstnancem. Na Ambis nás učí být úspěšným podnikatelem."

- Ludvík, Ekonomika a management podniku

Kde mohu realizovat praxe?


Garant zaměření

Ing. Josef Polák, Ph.D.

Je doktorem v oboru „Řízení a ekonomika podniku“. V roce 2006 ukončil magisterské studium v oboru „Elektrotechnická výroba a management“ jako absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Při svém působení v akademické sféře kontinuálně spolupracuje se soukromými a oborovými organizacemi, mezi které patří např. HKTDC, Obchodní komora, The Association of Credit for Central and Eastern Europe apod. Ve své vědecké a výzkumné činnosti se věnuje problematice komerčního rizika a exportu v rámci obchodu s asijskými partnery a problematice čistého pracovního kapitálu. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací. Mezi spolupracující subjekty na odborné úrovni patří např. kolegové z Žilinské univerzity v Žilině a O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, se kterými aktivně rozvíjí aktuální prakticky zaměřená témata.

Balíček online podpory

Jako student kombinované formy máte možnost zakoupit si balíček online podpory, díky kterému dostanete přístup k dodatečným studijním materiálům a dalším výhodám pro lepší zvládnutí studia. 

Orientační studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

zápočet
povinný
zkouška
povinný
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět principům rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické úrovni a klíčovým faktorům ovlivňujícím makroekonomickou rovnováhu.

Obsah předmětu:

 1. Základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh, hranice produkčních možností.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hospodářská politika, nástroje a funkce.
 8. Trh peněz.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití textových komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office, Google) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíků. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

Osnova:

  WORD

 1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy.
 2. Formátování textu. Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
 3. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát.
 4. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
 5. Vizuální efekty.
 6. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
 7. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvoření štítků, obálek a dopisů.
 8. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.

ALTERNATIVY K MICROSOFT WORD

 • Použití textového editoru Google Docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Použití textového editoru Open Office.
 • Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí.
 • POWERPOINT

 • Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení.
 • Prezentace. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
 • zkouška
  povinný
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce a základními přístupy kvantitativního a kvalitativního výzkumu, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat a třídit zdroje, vybrat vhodné metody zpracování odborného textu, formulovat základní východiska řešeného problému, formulovat výzkumné otázky, psát a publikovat odborný text.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do metodologie vědecké práce
  2. Psaní odborného textu – formální a stylistické zásady zpracování textu
  3. Práce s tématem, stanovení cílů, tvorba textu
  4. Formy odborných/akademických textů
  5. Zdroje a způsoby získávání informací – vyhledávání v EIZ a na internetu
  6. Citace a plagiátorství
  7. Hodnocení vědy, hodnocení kvality zdrojů
  8. Etika vědecké práce
  9. Výzkumné metody, výzkumné otázky, design výzkumu, hypotézy, proměnné
  10. Kvalitativní výzkum – metody, rozhovory
  11. Kvantitativní výzkum – metody, dotazníky
  12. Metody vyhodnocování a interpretace dat, statistické vyhodnocení dat

  2. Semestr

  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Sjednocení a rozšíření znalostí použití tabulkových kalkulátorů Microsoft Excel, Open Office Calc či Google Docs. Hlavním cílem je získání praktických znalostí o využívání funkcí, grafů a dalších nástrojů tabulkových kalkulátorů. Schopnost efektivně zpracovat rozsáhlá data pomocí filtrování, řazení, kontingenčních tabulek či databázových funkcí.

  1. MICROSOFT EXCEL
   • Ovládání tabulkového procesoru.
   • Buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek.
   • Automatické funkce. Vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
   • Použití složitějších funkcí. Matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce.
   • Funkce pro práci s textem a datem. Funkce najít, zleva, zprava, část, datum, rok, měsíc, den.
   • Práce s maticemi. Použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
   • Grafické zpracování numerických dat. Tvorba grafů, úpravy grafu.
   • Vyhledávání a filtrování.
   • Kontingenční tabulky. Vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování.
   • Rozšířené nástroje. Hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
  2. ALTERNATIVY K MICROSOFT EXCEL
   • Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs. Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
   • Open Office Calc. Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.

  Cíl předmětu:

  Seznámit posluchače s elementárními statistickými pojmy a základními postupy zpracování dat; základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky; princip regresní a korelační analýzy. Ukázat možnosti analýzy a prezentace statistických dat. Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět obsahu a umět používat základní statistické nástroje, které budou využívat v navazujících odborných předmětech a využijí je v praxi.

  Obsah předmětu:

  1. Popisná statistika.
  2. Charakteristiky polohy a variability.
  3. Kombinatorika. Úvod do teorie pravděpodobnosti.
  4. Klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost.
  5. Náhodné jevy. Věta o násobení a sčítání pravděpodobnosti.
  6. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných náhodných veličin.
  7. Základní pravděpodobnostní rozdělení.
  8. Náhodný výběr, výběrová zjišťování.
  9. Základy teorie statistických odhadů a testování statistických hypotéz.
  10. Úvod do matematické statistiky, základní pojmy.
  11. Úvod do regresní a korelační analýzy, jednorozměrná analýza rozptylu, analýza v kontingenčních tabulkách.
  12. Metody analýzy časových řad (elementární metody popisu dekompozice časových řad, adaptivní přístupy k modelu časových řad).
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Student získá základní teoretické znalosti z oblasti účetnictví, bude seznámen se současnou právní úpravou účetnictví pro podnikatele v České republice. Hlavní důraz je kladen na základní účetní operace na účtech rozvahových, vznik nákladů a výnosů, vznik a vykázání výsledku hospodaření, což je společné pro všechny světově respektované účetní systémy. Po absolvování předmětu bude student schopen zachytit běžné hospodářské operace vyskytující se v malých a středních podnicích, sestavit účetní závěrku, dále bude umět využívat informace obsažené v účetních výkazech pro účely řízení a rozhodování.

  Obsah předmětu:

  1. Podstata a význam účetnictví. Nástroje účetnictví.
  2. Bilanční teorie. Bilance: funkce a obsah. Odvození rozvahových účtů, otevírání účtů.
  3. Náklady a výnosy. Účetní dokumentace, chronologie, systematika.
  4. Kontrola správnosti účetních zápisů. Uzavírání účetních knih. Výkaznictví, Výkaz zisku a ztrát: struktura a možnosti uspořádání.
  5. Dlouhodobý majetek (rozpoznání, oceňování, vykazování), způsoby pořizování dlouhodobého majetku.
  6. Dlouhodobý majetek (vyjádření opotřebení, způsoby vyřazování a jejich účtování a vykazování).
  7. Zásoby nakupované (definice, členění, rozpoznání, oceňování, účtování způsob A, B).
  8. Finanční majetek (pokladna, bankovní účet, peníze na cestě, finanční majetek dlouhodobý, krátkodobý).
  9. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, účtování DPH, účtování závazků a pohledávek vůči zaměstnancům.
  10. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy.
  11. Proces účetní uzávěrky.
  12. Účetní závěrka.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z managementu v relaci k řízenému systému. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností pro řízení organizací. Vytváří základy pro návazné studium zejména manažersky orientovaných předmětů.

  Obsah předmětu:

  1. Pojetí managementu, vymezení základních pojmů.
  2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry v minulosti a současnosti.
  3. Školy managementu.
  4. Profil a osobnost manažera. Styly manažerské práce.
  5. Rozhodovací procesy.
  6. Plánování.
  7. Organizování.
  8. Motivování a stimulace zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů.
  9. Kontrola.
  10. Procesní management.
  11. Komunikace a vyjednávání.
  12. Stres management a soudobé problémy managementu.
  zkouška
  povinný
  zkouška
  volitelný

  3. Semestr

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti řízení lidských zdrojů. Objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na motivaci pracovníků, řízení výkonu a systém odměňování. Poskytuje posluchačům základ nutný pro výkon manažerských funkcí.

  Obsah předmětu:

  1. Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení organizace
  2. Organizační management, organizační struktury
  3. Role a osobnost manažera, styly řízení
  4. Získávání zaměstnanců, zdroje a nástroje
  5. Výběr zaměstnanců a využívané metody
  6. Adaptace zaměstnance a její oblasti
  7. Řízení výkonu a jeho determinanty
  8. Vzdělávání a rozvoj
  9. Pracovní kariéra a její možnosti
  10. Systémy odměňování
  11. Hodnocení zaměstnanců a jeho metody
  12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět je zaměřen na objasnění řady důležitých pojmů a postupů spojených s analýzou prostředí, ve kterém se podnik pohybuje, a postavení firmy na trhu. Následně se věnuje otázkám kupního chování spotřebitele a organizací, segmentaci trhu a zacílení na vybraný segment trhu, jednotlivým nástrojům marketingového mixu a problematice jejich řízení při naplňování marketingových cílů firmy. Zároveň předmět seznamuje studenty se specifiky marketingu služeb. Po ukončení tohoto předmětu by studenti měli porozumět zejména podstatě cíleného marketingu a umět uplatnit nabyté znalosti a dovednosti při zpracování marketingového plánu.

  Obsah předmětu:

  1. Vývoj marketingu. Marketingová koncepce. Specifika marketingu služeb.
  2. Trh a jeho účastníci. Hlavní charakteristiky okolí podniku. Popis trhu.
  3. Psychologická dimenze kupního chování spotřebitelů. Kupní rozhodovací proces. Značky a jejich role v ovlivňování nákupního chování. Chování zákazníků na trhu organizací (B2B).
  4. Marketingový výzkum jako oblast marketingového informačního systému. Členění výzkumu podle povahy informací a metod. Sestavení a realizace výzkumného projektu. Marketingový výzkum ve službách.
  5. Metody analýzy vnějšího prostředí. Postupy interní analýzy. Analýza SWOT.
  6. Segmentace trhu. Segmentační kritéria pro trhy spotřebitelů a organizací. Volba cílového segmentu a určení tržního umístění (positioningu).
  7. Role marketingu ve strategickém plánování. Funkce a obsah marketingového plánu. Specifika marketingového plánování ve službách.
  8. Taktické nástroje implementace marketingového plánu. Rozšířený marketingový mix ve službách.
  9. Marketingový mix: produkt a jeho charakteristiky. Možnosti rozvoje produktu. Řízení produktového mixu.
  10. Marketingový mix: cena a její vnímání zákazníkem. Tvorba cen a cenové strategie.
  11. Marketingový mix: marketingová komunikace. Nástroje komunikačního mixu, jejich členění a užití.
  12. Marketingový mix: dostupnost a distribuční strategie. Volba distribučních cest a řízení distribuce.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět je zaměřen na podnik a na jeho fungování v tržním hospodářství. Cílem je poskytnout studentům přehled o možnostech podnikání a jeho hlavních cílech, o možných formách podnikání, o majetku vloženém do podnikání, zdrojích jeho krytí, tvorbě a rozdělování vytvořeného hospodářského výsledku podniku a vytvořit tak základy pro studium navazujících ekonomických předmětů. Podniková ekonomika je zaměřena na úvodní problematiku ekonomiky a řízení podniku jako celku, ale i jejích jednotlivých funkcí: produkční, výrobní, personální a lidských zdrojů, logistické, obchodní a ekonomicko-finanční. Při jejím studiu jde o pochopení všeobecné, ekonomické, organizační, výrobní, tržní a řídící stránky podnikových procesů, které v podniku probíhají, a vzájemných souvislostí mezi nimi.

  Obsah předmětu:

  1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku. Podnikání a podnik. Podnikatelské prostředí. Okolí podniku.
  2. Výrobní faktory a jejich klasifikace. Klasifikace výrobních faktorů. Kombinace výrobních faktorů.
  3. Efektivnost podniku a její kategorie. Náklady a jejich vztah k výrobním faktorům. Výsledek podnikové činnosti, jeho kvantifikace a použití. Hodnocení efektivnosti vynaložených nákladů.
  4. Klasifikace podniků. Právní forma podnikání. Oblast (sektor) podnikání. Velikost podniku.
  5. Životní cyklus podniku. Založení podniku. Růst podniku a jeho stabilizace. Krize podniku, sanace. Zánik podniku.
  6. Majetek podniku (2/1). Majetková struktura podniku. Dlouhodobý majetek. Oběžný majetek.
  7. Kapitálová struktura podniku. Vlastní zdroje. Cizí zdroje.
  8. Oceňování majetku podniku. Oceňování dlouhodobého majetku. Oceňování oběžného majetku. Oceňování vlastního a cizího kapitálu. Oceňování podniku.
  9. Cíle podniku a jeho funkce. Činnosti podniku – podnikové funkce, trh – marketing, řízení rozvoje, inovace, zavádění nových výrob – příprava výroby a efektivnost přípravy výroby, nákup a zásobování, výroba. Řízení výrobního procesu v prostoru a čase, technická obsluha výroby, odbyt – prodej.
  10. Specifika jednotlivých druhů podnikání. Výrobní podnik. Podnik poskytující služby. Podnikání v cestovním ruchu. Podnikání ve zdravotnictví.
  11. Finanční plánování. Proces finančního plánovaní. Proces tvorby finančního plánu.
  12. Investiční činnost. Metoda výnosnosti investice. Metoda doby návratnosti. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta.
  zápočet
  povinně volitelný
  zkouška
  volitelný

  4. Semestr

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámení posluchačů s důležitými oblastmi komplexu finančního řízení a financování firem s důrazem na klíčový význam finanční stability jako určujícího faktoru konkurenceschopnosti. Ujasnit podstatu popisovaných skutečností a poukázat na základní principy a charakteristické znaky. Vymezit základní oblasti finančního řízení v kontextu řízení podniku. Objasnit studentům problematiku rizika spojeného s podnikáním a klíčový význam řízení rizika v plánu i provozu podniku.

  Obsah předmětu:

  1. Základy financí podniku.
  2. Finanční rozhodování podniku.
  3. Faktor času a riziko ve finančním rozhodování.
  4. Řízení rizik.
  5. Majetková a finanční struktura podniku.
  6. Oběžný majetek podniku a jeho řízení.
  7. Finanční analýza I.
  8. Finanční analýza II.
  9. Zdroje a formy financování podniku I.
  10. Zdroje a formy financování podniku II.
  11. Finanční plánování.
  12. Kapitálové plánování a investiční rozhodování.
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze bakalářské práce.

  Obsah předmětu:

  1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
  2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
  3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
  4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
  5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
  6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
  7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
  8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
  9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
  10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
  11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
  12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Seznámit studenty s metodami personální práce v oblasti analýzy pracovních míst, plánování lidských zdrojů, získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců i péče o zaměstnance.

  Obsah předmětu:

  1. Koncepce personální práce
  2. Analýza pracovních míst
  3. Plánování lidských zdrojů
  4. Získávání zaměstnanců
  5. Výběr zaměstnanců
  6. Přijímání zaměstnanců
  7. Adaptace zaměstnanců
  8. Hodnocení zaměstnanců
  9. Odměňování zaměstnanců
  10. Vzdělávání zaměstnanců
  11. Motivace zaměstnanců
  12. Péče o zaměstnance
  zápočet
  povinný
  zápočet
  povinně volitelný
  zkouška
  volitelný

  5. Semestr

  zkouška
  povinný
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

  zkouška
  povinný

  Cíl předmětu:

  Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců. Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

  1. Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance
  2. Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy
  3. Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku
  4. Performance management a práce s manažerskou mřížkou
  5. Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací
  6. Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými
  7. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou
  8. Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků
  9. Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe
  10. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců
  11. Základy time a stress managementu
  12. Work-life balance v praxi

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – III je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Předmět Odborná praxe probíhá ve 3., 4. a 5. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

  1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

  2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

  3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

  Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  zápočet
  povinně volitelný
  zkouška
  volitelný

  6. Semestr

  Cíl předmětu:

  Předmět seznamuje studenty s aktuálními otázkami managementu a ekonomiky a prostřednictvím zvaných přednášek se studentům pokouší přiblížit současnou praxi v těchto oborech. Cílem je seznámit studenty s aktuálními modely ekonomické teorie navazujících ekonomických a manažerských disciplín a rozvinout schopnosti rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi v návaznosti na změny 4.0.

  Obsah předmětu:

  1. Význam podniku v národním hospodářství
  2. Typologie podniků
  3. Specifické ekonomiky
  4. Analýza PESTLE a SWOT
  5. Organizační a informační struktura podniku
  6. Controlling
  7. Cash flow
  8. Proces strategického managementu v organizacích
  9. Atributy konkurenčních vlivů v moderním podnikatelském prostředí
  10. Balanced Scorecard a další analytické nástroje hodnocení podniků
  11. Atraktivita odvětví
  12. Strategic Position and Action Evaluation Matrix – efektivní prostředky formulace strategií. Principy evaluace strategických možností
  zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava bakalářské práce):

 • Teze pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu cca 7-10 stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 • Koncept bakalářské práce (rozpracovaná teoretická i praktická část);
 • Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování.
 • Příprava závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS VŠ.

  zkouška
  volitelný
  12 týdnů
  povinný

  Chci se přihlásit ke studiu

  Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou pracovních dnů ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.