Arts a event management

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 21 900,- / semestr

Obor

Ekonomika a
management podniku

Akreditace

Akreditováno

Forma

Prezenční nebo
kombinovaná

Titul

Bakalář
(Bc.)

Láká vás manažerské řízení propojené se světem umění a kultury?

Chtěli byste organizovat a koordinovat velké eventy a konference? Zaměření Arts a event management vám k tomu dá nejlepší předpoklady.

Cílem je, abyste se uplatnili v kreativním podnikání, angažovali se v organizování kulturních akcí nebo rozvíjeli vlastní umělecky zaměřený projekt.


Uplatnění absolventů

 • PR manager umělecké kultury
 • vedoucí kulturního oddělení
 • organizátor festivalu
 • organizátor veletrhu
 • event manager
 • event koordinátor

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Nejpopulárnější zaměření

Marketing
a brand management

Finanční management a účetnictví

Startup
a podnikání


Arts a event management

Sportovní management

Digitální marketing


Manažerská psychologie


Další zaměření oboru Ekonomika a management podniku

Bankovní
management

Logistika a management
výroby

IT
management


Právo v
obchodních vztazích


Média a PR

Management a rozvoj lidských zdrojů


Sales
management

Andragogika
a rozvoj zaměstnanců

Oceňování
majetku


Management
cestovního ruchu

7 studijních oborů
45 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů


"Nespornou výhodou soukromé školy je rozhodně osobní přístup. Zní to jako klišé, ale u nás to funguje. S učiteli máme opravdu blízký kontakt. Na schůzku se s nimi můžeme domluvit i mimo konzultační hodiny. Jednají s námi spíš jako s kolegy než se studenty."

- Petr, Ekonomika a management podniku


"Naše škola má vysoký počet kvalifikovaných učitelů, kteří řídí svůj vlastní byznys. A kromě praktických přednášek nám dávají velkou dávku motivace. Státní školy vás učí, jak být dobrým zaměstnancem. Na Ambis nás učí být úspěšným podnikatelem."

- Ludvík, Ekonomika a management podniku

Garant zaměření

Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.

Materiály pro nové studenty

Pro nastupující první ročníky bakalářského studijního programu Ekonomika a management podniku připravujeme mimořádnou akci. Škola novým studentům poskytne podpůrné materiály nad rámec běžných studijních opor a prezentací z přednášek nebo cvičení.

Studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti rozumět principům rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické úrovni a klíčovým faktorům ovlivňujícím makroekonomickou rovnováhu.

Obsah předmětu:

 1. Základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh, hranice produkčních možností.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hospodářská politika, nástroje a funkce.
 8. Trh peněz.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití textových komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office, Google) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíků. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

Osnova:

  WORD

  1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy.
  2. Formátování textu. Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
  3. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát.
  4. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
  5. Vizuální efekty
  6. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
  7. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvořen štítků, obálek a dopisů.
  8. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.

  ALTERNATIVY K MICROSOFT WORD

  1. Použití textového editoru Google docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Použití textového editoru Open Office
  2. Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí.

  POWERPOINT

  1. Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení.
  2. Prezentace. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními matematickými postupy a možnostmi jejich využití v ekonomii, investování a rozhodování. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního oboru.

Obsah předmětu:

 1. Číselné množiny a operace s čísly: reprezentace čísel (přirozené, celé, desetinné číslo, zlomek, racionální a iracionální čísla, dekadický rozvoj přirozeného čísla), operace s reálnými čísly, absolutní hodnota reálného čísla a její geometrický význam, znázornění reálného čísla nebo jeho aproximace na číselné ose, množiny (základní pojmy, množinové operace sjednocení, průnik, rozdíl), intervaly reálných čísel a operace s nimi, znázornění na číselné ose
 2. Proměnná, algebraické výrazy: zavedení, definiční obor, mnohočleny a operace s nimi, úpravy výrazů, zápis závislostí pomocí proměnných, modelování reálné situace pomocí výrazů
 3. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice: řešení lineárních rovnice a nerovnice s jednou neznámou, řešení kvadratických rovnic s jednou neznámou, součinový a podílový tvar rovnice a nerovnice
 4. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, rovnice vyššího řádu: lineární rovnice a nerovnic s absolutní hodnotou, kvadratické rovnice s absolutní hodnotou, nulové body mnohočlenů vyššího stupně
 5. Soustavy rovnic: sčítací a dosazovací metoda, maticová algebra, využití matic a determinantů při řešení soustav lineárních rovnic, (Gaussova eliminační metoda, Cramerovo pravidlo)
 6. Výroková logika, kombinatorika: výroková logika, tabulky pravdivostních hodnot složených výroků, zavedení pojmu faktoriál, kombinační číslo, Pascalův trojúhelník, binomická věta, základy kombinatoriky: permutace, kombinace, variace
 7. Číselné posloupnosti a jejich vlastnosti: hledání závislostí, jejich matematická interpretace a zápis, grafické znázornění posloupností, vlastnosti posloupností (monotonie, omezenost, limita), posloupnost aritmetická a geometrická
 8. Funkce a jejich vlastnosti I: zavedení pojmu, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, základní vlastnosti funkcí, lineární, kvadratická a lineární lomená funkce.
 9. Funkce a jejich vlastnosti II: inverzní funkce, mocninné funkce a odmocnina, exponenciální a logaritmická funkce, funkce s absolutní hodnotou, limita funkce.
 10. Derivace funkce: definice a základní vlastnosti, derivace elementárních funkcí a funkcí složených, tečna a
 11. normála k rovinné křivce.
 12. Využití derivací funkce: využití první a druhé derivace (monotonie funkce, extrémy, konvexnost a konkávnost).
 13. Průběh funkce: zakreslení grafu funkce, která nepatří mezi elementární funkce.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce a základními přístupy kvantitativního a kvalitativního výzkumu, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat a třídit zdroje, vybrat vhodné metody zpracování odborného textu, formulovat základní východiska řešeného problému, formulovat výzkumné otázky, psát a publikovat odborný text.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do metodologie vědecké práce
 2. Psaní odborného textu – formální a stylistické zásady zpracování textu
 3. Práce s tématem, stanovení cílů, tvorba textu
 4. Formy odborných/akademických textů,
 5. Zdroje a způsoby získávání informací – vyhledávání v EIZ a na internetu
 6. Citace a plagiátorství
 7. Hodnocení vědy, hodnocení kvality zdrojů
 8. Etika vědecké práce
 9. Výzkumné metody, výzkumné otázky, design výzkumu, hypotézy, proměnné
 10. Kvalitativní výzkum – metody, rozhovory
 11. Kvantitativní výzkum – metody, dotazníky
 12. Metody vyhodnocování a interpretace dat, statistické vyhodnocení dat
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce k předmětům, které se problematiky práva dotýkají a které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

Obsah předmětu:

 1. Fenomén práva, právní normy
 2. Prameny práva
 3. Tvorba právních norem
 4. Právní kultury
 5. Subjekty práva
 6. Systém práva
 7. Interpretace práva
 8. Realizace právních norem
 9. Právní vztahy
 10. Právní odpovědnost
 11. Aplikace práva
 12. Právní stát
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními principy sociologického přístupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy sociologického myšlení. Studující si osvojí základní odbornou terminologii, seznámí se s hlavními sociologickými teoriemi a oblastmi sociologické analýzy. Tyto znalosti jim umožní hlubší reflexi problémů soudobé společnosti a podpoří rozvoj jejich kritického myšlení. Po úspěšném absolvování kurzu získají studující přehled o hlavních otázkách, pojmech a principech sociologie jako vědní disciplíny a výrazně si rozšíří svůj kulturní a společenský rozhled v oblasti fungování současných společností a jejich aktuálních výzev a problémů. Výstupy učení jsou zaměřeny na získání základních znalostí a dovedností sociologického myšlení a jejich aplikaci na analýzu současných sociálních fenoménů.

Obsah předmětu:

 1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie
 2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy
 3. Kultura, jedinec a společnost, socializace
 4. Konformita, deviace a sociální kontrola
 5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita
 6. Skupiny, organizace a byrokracie
 7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace
 8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU
 9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu
 10. Urbanizace a životní prostředí
 11. Masová média a komunikace
 12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody

2. Semestr

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Sjednocení a rozšíření znalostí použití tabulkových kalkulátorů Microsoft Excell, Open Office calc, či Google Docs. Hlavním cílem, je získání praktických znalostí o využívání funkcí, grafů, a dalších nástrojů tabulkových kalkulátorů. Schopnost efektivně zpracovat rozsáhlá data pomocí filtrování, řazení, kontingenčních tabulek či databázových funkcí.

 1. MICROSOFT EXCEL
  • Ovládání tabulkového procesoru
  • Buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek.
  • Automatické funkce. Vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
  • Použití složitějších funkcí. Matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce.
  • Funkce pro práci s textem a datem. Funkce najít, zleva, zprava, část, datum, rok, měsíc den.
  • Práce s maticemi. Použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet
  • determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
  • Grafické zpracování numerických dat. Tvorba grafů, úpravy grafu.
  • Vyhledávání a filtrování
  • Kontingenční tabulky. Vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování.
  • Rozšířené nástroje. Hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
 2. ALTERNATIVY K MICROSOFT EXCEL
  • Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs. Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
  • Open Office Calc. Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit posluchače s elementárními statistickými pojmy a základními postupy zpracování dat; základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky; Princip regresní a korelační analýzy. Ukázat možnosti analýzy a prezentace statistických dat. Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět obsahu a umět používat základní statistické nástroje, které budou využívat v navazujících odborných předmětech a využijí je v praxi.

Obsah předmětu:

 1. Popisná statistika.
 2. Charakteristiky polohy a variability.
 3. Kombinatorika. Úvod do teorie pravděpodobnosti.
 4. Klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost.
 5. Náhodné jevy. Věta o násobení a sčítání pravděpodobnosti.
 6. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných náhodných veličin.
 7. Základní pravděpodobnostní rozdělení.
 8. Náhodný výběr, výběrová zjišťování.
 9. Základy teorie statistických odhadů a testování statistických hypotéz.
 10. Úvod do matematické statistiky, základní pojmy.
 11. Úvod do regresní a korelační analýzy, jednorozměrná analýza rozptylu, analýza v kontingenčních tabulkách.
 12. Metody analýzy časových řad (elementární metody popisu dekompozice časových řad, adaptivní přístupy k modelu časových řad).
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Student získá základní teoretické znalosti z oblasti účetnictví, bude seznámen se současnou právní úpravou účetnictví pro podnikatele v České republice. Hlavní důraz je kladen na základní účetní operace na účtech rozvahových, vznik nákladů a výnosů, vznik a vykázání výsledku hospodaření, což je společné pro všechny světově respektované účetní systémy. Po absolvování předmětu bude student schopen zachytit běžné hospodářské operace vyskytující se v malých a středních podnicích, sestavit účetní závěrku, dále bude umět využívat informace obsažené v účetních výkazech pro účely řízení a rozhodování.

Obsah předmětu:

 1. Podstata a význam účetnictví. Nástroje účetnictví.
 2. Bilanční teorie. Bilance: funkce a obsah Odvození rozvahových účtů, otevírání účtů
 3. Náklady a výnosy. Účetní dokumentace, chronologie, systematika
 4. Kontrola správnosti účetních zápisů. Uzavírání účetních knih. Výkaznictví, Výkaz zisku a ztrát: struktura a
 5. možnosti uspořádání.
 6. Dlouhodobý majetek (rozpoznání, oceňování, vykazování), způsoby pořizování dlouhodobého majetku,
 7. Dlouhodobý majetek (vyjádření opotřebení, způsoby vyřazování a jejich účtování a vykazování)
 8. Zásoby nakupované (definice, členění, rozpoznání, oceňování, účtování způsob A, B)
 9. Finanční majetek (pokladna, bankovní účet, peníze na cestě, finanční majetek dlouhodobý, krátkodobý)
 10. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, účtování DPH, účtování závazků a pohledávek vůči zaměstnancům.
 11. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy.
 12. Proces účetní uzávěrky.
 13. Účetní závěrka
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Student zná a vysvětluje základní poznatky obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti, které patří k základním psychologickým disciplínám. Kriticky analyzuje a v praxi implementuje poznatky obecné psychologie. Aplikuje metodologii a metody psychologie při řešení některých praktických problémů v oblasti řízení lidí.

Obsah předmětu:

 1. Předmět, úkoly, členění a význam psychologických věd
 2. Historie psychologie a hlavní směry současné psychologie
 3. Základy metodologie a metody psychologie
 4. Kognitivní procesy
 5. Emoce a motivace
 6. Paměť a učení
 7. Základy ontogenetické psychologie, determinanty psychického vývoje
 8. Člověk v předivu interpersonálních vztahů
 9. Osobnost – vznik, vývoj, utváření, struktura, dynamika
 10. Vlastnosti osobnosti
 11. Poznávání osobnosti
 12. Zvládání náročných životních situací
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy z managementu v relaci k řízenému systému. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností pro řízení organizací. Vytváří základy pro návazné studium zejména manažersky orientovaných předmětů.

Obsah předmětu:

 1. Pojetí managementu, vymezení základních pojmů.
 2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry v minulosti a současnosti
 3. Školy managementu
 4. Profil a osobnost manažera. Styly manažerské práce,
 5. Rozhodovací procesy
 6. Plánování
 7. Organizování
 8. Motivování a stimulace zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů.
 9. Kontrola
 10. Procesní management
 11. Komunikace a vyjednávání
 12. Stres management a soudobé problémy managementu.
zápočet
povinně volitelný

3. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti řízení lidských zdrojů. Objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na motivaci pracovníků, řízení výkonu a systém odměňování. Poskytuje posluchačům základ nutný pro výkon manažerských funkcí.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení organizace
 2. Organizační management, organizační struktury
 3. Role a osobnost manažera, styly řízení
 4. Získávání zaměstnanců, zdroje a nástroje
 5. Výběr zaměstnanců a využívané metody
 6. Adaptace zaměstnance a její oblasti
 7. Řízení výkonu a jeho determinanty
 8. Vzdělávání a rozvoj
 9. Pracovní kariéra a její možnosti
 10. Systémy odměňování
 11. Hodnocení zaměstnanců a jeho metody
 12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět marketing je zaměřen na objasnění řady důležitých pojmů a postupů spojených s analýzou prostředí, ve kterém se podnik pohybuje a postavení firmy na trhu. Následně se věnuje otázkám kupního chování spotřebitele a organizací, segmentaci trhu a zacílení na vybraný segment trhu, jednotlivým nástrojům marketingového mixu a problematice jejich řízení při naplňování marketingových cílů firmy. Zároveň předmět seznamuje studenty se specifiky marketingu služeb. Po ukončení tohoto předmětu by studenti měli zejména porozumět podstatě cíleného marketingu a umět uplatnit nabyté znalosti a dovednosti při zpracování marketingového plánu.

Obsah předmětu:

 1. Vývoj marketingu. Marketingová koncepce. Specifika marketingu služeb.
 2. Trh a jeho účastníci. Hlavní charakteristiky okolí podniku. Popis trhu.
 3. Psychologická dimenze kupního chování spotřebitelů. Kupní rozhodovací proces. Značky a jejich role v ovlivňování
 4. nákupního chování. Chování zákazníků na trhu organizací (B2B).
 5. Marketingový výzkum jako oblast marketingového informačního systému. Členění výzkumu podle povahy informací a metod. Sestavení a realizace výzkumného projektu. Marketingový výzkum ve službách.
 6. Metody analýzy vnějšího prostředí. Postupy interní analýzy. Analýza SWOT.
 7. Segmentace trhu. Segmentační kritéria pro trhy spotřebitelů a organizací. Volba cílového segmentu a určení tržního umístění (positioningu).
 8. Role marketingu ve strategickém plánování. Funkce a obsah marketingového plánu. Specifika marketingového plánování ve službách.
 9. Taktické nástroje implementace marketingového plánu. Rozšířený marketingový mix ve službách.
 10. Marketingový mix: produkt a jeho charakteristiky. Možnosti rozvoje produktu. Řízení produktového mixu.
 11. Marketingový mix: cena a její vnímání zákazníkem. Tvorba cen a cenové strategie.
 12. Marketingový mix: marketingová komunikace. Nástroje komunikačního mixu, jejich členění a užití.
 13. Marketingový mix: dostupnost a distribuční strategie. Volba distribučních cest a řízení distribuce.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřen na podnik a na jeho fungování v tržním hospodářství. Cílem je poskytnout studentům přehled o možnostech podnikání a jeho hlavních cílech, o možných formách podnikání, o majetku vloženém do podnikání, zdrojích jeho krytí, tvorbě a rozdělování vytvořeného hospodářského výsledku podniku a vytvořit tak základy pro studium navazujících ekonomických předmětů. Podniková ekonomika je zaměřena na úvodní problematiku ekonomiky a řízení podniku jako celku ale i její jednotlivých funkcí: produkční, výrobní, personální a lidských zdrojů, logistické, obchodní a ekonomicko-finanční. Při její studiu jde o pochopení všeobecní, ekonomické, organizační, výrobní, tržní a řídící stránky podnikových procesů, které v podniku probíhají a vzájemných souvislostech mezi nimi.

Obsah předmětu:

 1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku. Podnikání a podnik. Podnikatelské prostředí. Okolí podniku.
 2. Výrobní faktory a jejich klasifikace. Klasifikace výrobních faktorů. Kombinace výrobních faktorů.
 3. Efektivnost podniku a její kategorie. Náklady a jejich vztah k výrobním faktorům. Výsledek podnikové činnosti, jeho kvantifikace a použití. Hodnocení efektivnosti vynaložených nákladů.
 4. Klasifikace podniků. Právní forma podnikání. Oblast (sektor) podnikání. Velikost podniku.
 5. Životní cyklus podniku. Založení podniku. Růst podniku a jeho stabilizace. Krize podniku, sanace. Zánik podniku
 6. Majetek podniku (2/1). Majetková struktura podniku. Dlouhodobý majetek. Oběžný majetek.
 7. Kapitálová struktura podniku. Vlastní zdroje. Cizí zdroje
 8. Oceňování majetku podniku. Oceňování dlouhodobého majetku. Oceňování oběžného majetku. Oceňování vlastního a cizího kapitálu. Oceňování podniku.
 9. Cíle podniku a jeho funkce. Činnosti podniku – podnikové funkce, trh – marketing, řízení rozvoje, inovace, zavádění nových výrob – příprava výroby a efektivnost přípravy výroby, nákup a zásobování, výroba. Řízení výrobního procesu v prostoru a čase, technická obsluha výroby, odbyt – prodej.
 10. Specifika jednotlivých druhů podnikání. Výrobní podnik. Podnik poskytující služby. Podnikání v cestovním ruchu. Podnikání ve zdravotnictví.
 11. Finanční plánování. Proces finančního plánovaní. Proces tvorby finančního plánu.
 12. Investiční činnost. Metoda výnosnosti investice. Metoda doby návratnosti. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Obsah předmětu:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Zadání odborné praxe
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 4. Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

zápočet
povinně volitelný
zápočet
povinně volitelný

4. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámení posluchačů s důležitými oblastmi komplexu finančního řízení a financování firem s důrazem na klíčový význam finanční stability jako určujícího faktoru konkurenceschopnosti. Ujasnit podstatu popisovaných skutečností a poukázat na základní principy a charakteristické znaky. Vymezit základní oblasti finančního řízení v kontextu řízení podniku. Objasnit studentům problematiku rizika spojeného s podnikáním a klíčový význam řízení rizika v plánu i provozu podniku.

Obsah předmětu:

 1. Základy financí podniku.
 2. Finanční rozhodování podniku.
 3. Faktor času a riziko ve finančním rozhodování.
 4. Řízení rizik.
 5. Majetková a finanční struktura podniku.
 6. Oběžný majetek podniku a jeho řízení.
 7. Finanční analýza I.
 8. Finanční analýza II.
 9. Zdroje a formy financování podniku I.
 10. Zdroje a formy financování podniku II.
 11. Finanční plánování
 12. Kapitálové plánování a investiční rozhodování
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze bakalářské práce.

Obsah předmětu:

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
 7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu Daňový systém je seznámit studenty s platným daňovým systémem České republiky z pohledu uplatňování jednotlivých daňových zákonů tak, aby byli schopni znát konstrukci a význam každé jednotlivé daně. Po absolvování předmětu budou studenti schopni aplikovat svoje znalosti v praxi podnikatelských subjektů a samostatně zpracovat daňová přiznání k jednotlivým daním.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu. Základní pojmy z oblasti daní – předmět daně, poplatník daně, plátce daně, daň, sazba daně, zdaňovací období, funkce daní a dalších nástrojů příjmové politiky, teoretická východiska a rozdíly mezi daněmi a ostatní příjmy rozpočtů, členění daní, charakteristika daňového systému ČR.
 2. Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci, předmět daně, příjmy ze závislé činnosti.
 3. Daň z příjmů ze samostatné činnosti, sociální a zdravotní pojištění
 4. Daň z příjmů fyzických osob. Příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.
 5. Daň z příjmů právnických osob. Poplatníci, základ daně, výsledek hospodaření), společné principy zdaňování fyzických a právnických osob.
 6. Daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku, rezervy a opravné položky
 7. Daň silniční. Předmět daně, poplatníci daně, sazby daně, osvobození, daňové přiznání.
 8. Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
 9. Daň z přidané hodnoty. Základní pojmy, daňové doklady, základ daně, sazby daně, výpočet daně, registrace k dani, nárok na odpočet, daňová povinnost, nadměrný odpočet.
 10. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování pořízení zboží z jiného členského státu, dovoz, vývoz.
 11. Daň z přidané hodnoty. Zdaňování poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států EU a třetích zemí. Daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení.
 12. Ostatní nepřímé daně. Spotřební daně, ekologické daně.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s metodami personální práce v oblasti analýzy pracovních míst, plánování lidských zdrojů, získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců i péče o zaměstnance.

Obsah předmětu:

 1. Koncepce personální práce
 2. Analýza pracovních míst
 3. Plánování lidských zdrojů
 4. Získávání zaměstnanců
 5. Výběr zaměstnanců
 6. Přijímání zaměstnanců
 7. Adaptace zaměstnanců
 8. Hodnocení zaměstnanců
 9. Odměňování zaměstnanců
 10. Vzdělávání zaměstnanců
 11. Motivace zaměstnanců
 12. Péče o zaměstnance
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Obsah předmětu:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Zadání odborné praxe
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 4. Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

zápočet
povinně volitelný
zápočet
povinně volitelný

5. Semestr

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem ČR a direktiv EU, případně aktuálních podkladů OSN. Součástí přípravy na problematiku bude vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak smyslu světové konference v Riu 1992 a jejích důsledků, pojmů a aktivit Agenda 21, lokální Agenda 21, postupy při stanovení MDG a přechodu na Agendu 2030, strategie rozvoje ČR 2030 a provázání s dalšími dokumenty. V dalším rozvoji myšlenky udržitelného rozvoje jsou posluchači seznámeni s dalšími principy a aplikacemi ve světě, v Evropě a také v ČR.

Obsah předmětu:

 1. Udržitelný rozvoj, vznik, definice, prosazování a instituce, zákony
 2. Vývoj myšlenky UR ve světě i v ČR, navazující Evropské aktivity
 3. Indikátory udržitelnosti a jejich využití a rozvoj
 4. Seznámení s environmentální geografií, bezpečností a postupy prevence krizových situací v prostředí.
 5. Úvod do využití datových zdrojů.
 6. Globální oteplování, omezení CO2, mitigace, Resilient Cities a Covenant Cities, Pact of Mayors, Adaptační strategie
 7. Koncepce environmentální bezpečnosti a přizpůsobení se vlivům změny klimatu.
 8. Směry a myšlenky v aktuální světové, evropské a české politice v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji
 9. Zákony ČR a směrnice EU a doporučení udržitelného rozvoje
 10. Aktuální trendy jako jsou Smart Cities, Digital City, Adaptace na změnu klimatu, resilience měst, strategie adaptace, organizace na světové úrovni a rozvoj myšlenek u nás
 11. Města a globální rozvojové cíle
 12. Cíle Milenia a další, včetně Agendy 2030 a strategického rámce UR v ČR 2030, ICLEI.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je zvládnutí praktických základů ekonomických funkcí a právních pravidel fungování subjektů působících na trhu, zejména obchodních společností. Předmět rovněž poskytuje základní orientaci v daňové problematice související se společnostmi zřízenými podle českého práva.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, historický vývoj obchodního práva.
 2. Podnikatel, spotřebitel, obchodní závod.
 3. Založení a vznik obchodní společnosti, povaha a právní charakteristika společenské a zakladatelské smlouvy, náležitosti společenské a zakladatelské smlouvy, neplatnost založení společnosti.
 4. Základní pojmy z práva obchodních společností. Veřejné obchodní společnosti. Komanditní společnosti. Společnost s ručením omezeným. Akciové společnosti
 5. Postavení společníka ve společnosti, přehled jeho práv a povinností.
 6. Práva a povinnosti statutárních orgánů vůči společnosti, vznik a zánik funkce, dozorčí rada, zákaz konkurence.
 7. Zrušení společnosti a jeho právní důsledky, zrušení společnosti s likvidací. Zrušení společnosti bez likvidace, přeměny obchodních společností, fúze, rozdělení, změna právní formy.
 8. Obchodní rejstřík a sbírka listin.
 9. Obchodní závazkové vztahy, specifika podnikatelských vztahů
 10. Vznik, změna, závazku
 11. Zajištění a utvrzení dluhu
 12. Zánik závazku
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců. Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

 1. Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance
 2. Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy
 3. Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku
 4. Performance management a práce s manažerskou mřížkou
 5. Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací
 6. Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými
 7. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou
 8. Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků
 9. Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe
 10. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců
 11. Základy time a stress managementu
 12. Work-life-balance v praxi
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu podniku a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Obsah předmětu:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Zadání odborné praxe
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 4. Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

zápočet
povinně volitelný
zápočet
povinně volitelný

6. Semestr

Cíl předmětu:

Předmět umožní studentům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu a zároveň pochopit širší souvislosti při aplikaci moderních marketingových metod, jakou je neuromarketingový výzkum anebo conjoint analýza, v podnikatelském prostředí charakteristickém globalizací, vytvářením hodnotových sítí a novými formami konkurenčního boje. Pozornost je soustředěna na společensky odpovědný marketing charakteristický komplexnějším a soudržnějším přístupem. V přednášené látce nechybí téma využití mobilních platforem a internetu při získávání a zpracovávání informací k podpoře obchodních procesů a k realizaci komunikačních cílů firmy. Obsah předmětu přesahuje pojetí marketingu jako podnikové funkce.

Obsah předmětu:

 1. Hlavní aspekty současného marketingového paradigmatu. Vztahový marketing a další složky koncepce holistického marketingu.
 2. Současné trendy spotřebitelského chování.
 3. Moderní postupy zjišťování a zpracovávání marketingových informací. Databázový marketing.
 4. Podstata a možnosti e-business. Zapojení e-commerce a e-marketingu při plnění cílů podniku.
 5. Neuromarketingový výzkum a jeho praktické využití.
 6. Role inovací. Proces vývoje nového produktu. Metody aktivní integrace zákazníka do procesu tvorby produktu.
 7. Design jako prostředek dosažení konkurenční výhody. Brand management.
 8. Trendy v offline komunikaci. Přechod na emoční modely zákaznické responze.
 9. Firemní a produktová komunikace formou online nástrojů. Marketing ve vyhledávačích.
 10. Social media marketing. Využití cloudových řešení pro řízení firemních projektů.
 11. Budování online reputace firmy na trhu výrobků a služeb a na trhu práce. Interní marketing.
 12. Vybrané přístupy sociálního marketingu.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je pochopit základy současných procesů globalizace případně protichůdných procesů probíhajících v rámci světové ekonomiky a politiky a jejich vazby na mezinárodní obchod a další formy mezinárodních ekonomických vztahů, které představují vnější ekonomické prostředí vývoje české ekonomiky

Obsah předmětu:

 1. Úvod do studia, předmět a metody zkoumání globální ekonomiky
 2. Vznik a vývoj světové ekonomiky
 3. Strukturální změny ve světové ekonomice
 4. Mezinárodní dělba práce a mezinárodní ekonomické vztahy
 5. Mezinárodní obchod a vývojové tendence světových trhů
 6. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (kapitálu a pracovní síly) a jejich vývoj
 7. Mezinárodní měnový a finanční systém a jejich vývoj
 8. Transnacionální korporace a jejich role ve světové ekonomice
 9. Integrační procesy ve světové ekonomice
 10. Změny v rozložení ekonomického potenciálu ve světové ekonomice
 11. Globální problémy světové ekonomiky
 12. Vztah politiky a ekonomiky ve světovém hospodářství

Cíl předmětu:

Předmět obsahuje poznatky z veřejné správy, její struktury, organizace, řízení, rozhodování, hospodaření, poznatky správního práva a další legislativy ve vazbě na problematiku veřejné správy, součástí předmětu jsou též aspekty EU. Posluchači se seznámí s teoretickými a zejména s praktickými aspekty fungování veřejné správy (obecně a zejména ve vztahu k samosprávám); s jejím hospodařením a správou; se subjekty, s rozhodováním a vztahy; se správní vědou a relevantní legislativou; s organizační výstavbou veřejné správy, s veřejnou službou a rolí úředníků ve veřejné správě. Dále se posluchači seznámí s problematikou úkolů a cílů veřejné správy, s rozhodováním uvnitř tohoto systému a s fenoménem efektivnosti veřejné správy. Posluchači se též seznáme s relevantními aspekty těchto témat ve vazbě na EU.

Obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy
 2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa
 3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU
 4. Organizace veřejné správy - státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy
 5. Zaměstnanci ve veřejné správě, problematika korupce a etiky
 6. Úkoly a cíle veřejné správy - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
 7. Rozhodování a analýza ve veřejné správě (obecně, ve vazbě na samosprávu
 8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku
 9. Veřejné služby, veřejné projekty a veřejné zakázky
 10. Kontrola a hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost)
 11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti
 12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa

Cvičení:

 1. Náležitosti podnikatelského záměru.
 2. Plánování projektových činností: CPM a PERT metody rozvrhování aktivit.
 3. Financování projektů a řízení investic.
 4. Případové studie optimálního investičního a finančního rozhodování.

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty s aktuálními otázkami managementu a ekonomiky a prostřednictvím zvaných přednášek se studentům pokouší přiblížit současnou praxi v těchto oborech. Cílem je seznámit studenty s aktuálními modely ekonomické teorie navazujících ekonomických a manažerských disciplín a rozvinout schopnosti rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi v návaznosti na změny 4.0.

Obsah předmětu:

 • Význam podniku v národním hospodářství
 • Typologie podniků
 • Specifické ekonomiky
 • Analýza PESTLE a SWOT
 • Organizační a informační struktura podniku
 • Controlling
 • Cash flow
 • Proces strategického managementu v organizacích
 • Atributy konkurenčních vlivů v moderním podnikatelském prostředí
 • Balanced Scorecard a další analytické nástroje hodnocení podniků
 • Atraktivita odvětví
 • Strategic Position and Action Evaluation Matrix – efektivní prostředeky formulace strategií. Principy evaluace strategických možností
 • zápočet
  povinný

  Cíl předmětu:

  Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat se vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava bakalářské práce):

 • Teze pro zpracování bakalářské práce (v přiměřeném rozsahu cca 7-10 stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 • Koncept bakalářské práce (rozpracovaná teoretická i praktická část);
 • Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování.
 • Příprava závěrečné práce se řídí vnitřním předpisem Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního insitutu – AMBIS, a.s. (Směrnice rektorky č. 6//2019 – Metodické pokyny pro vypracování závěrečných prací v bakalářském a diplomové práce)

  zápočet
  povinně volitelný

  Povinně volitelné předměty

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je umožnit studentům bakalářského studia, získat znalost teorie a její aplikaci v různých segmentech trhu včetně nových směrů, kam se teorie a praxe v marketingu 21. století ubírá. Cílem tohoto předmětu především naučit studenty principům marketingového myšlení, které jim umožní v budoucí praxi chápat marketing nejen jako nezbytný předpoklad zajištění dlouhodobé prosperity firem, ale porozumět změnám na trhu a u zákazníků, které s ohledem na přicházející revoluci 4.0 přinesou rozsáhlé změny ve společnosti jako celku a získat odpovídající vědomostní výbavou absolventa vysoké školy ekonomického zaměření.

  Osnova

  1. Úvod do problematiky marketingu (princip a podstata marketingového myšlení, orientace v základních pojmech, definice marketingu z hlediska vývoje, vývoj marketingových podnikatelských koncepcí (výrobní, výrobková, prodejní, marketingová, holistická).
  2. Trh a jeho účastníci (nabídka, poptávka, regulátoři trhu, globální zákazníci a konkurence). Analýza makro a mikro prostředí firem, specifika trhů B2B, B2C. 
  3. Analýzy chování zákazníků (definice zákazníka a faktory ovlivňující chování zákazníků, STP (segmentace, targeting, possitioning). Zákazník v 21. století. 
  4. Marketingové analýzy (PEST, PESTEL, analýza konkurence, Porterův model 5 sil, analýza pozice firmy a produktu na trhu, vybrané portfoliové analýzy – BCG matice, matice GE, analýza PLC – životního cyklu produktů, SWOT analýza.
  5. Marketingový výzkum (zdroje informací o trhu, databázový marketing, MIS a CRM, základní metodické přístupy a používané metody – dotazníky, Focus Group, Mystery Shopping atd.). Moderní směry výzkumů,
  6. Marketingový mix jako východisko marketingového plánování, příčiny jeho vývoje (koncepty 4/7P, 4C a další koncepce jako 3V, 4S SIVA, atd
  7. Produkt /služba (definice produktu, vývoj nových produktů a služeb, proces inovací). Produktové analýzy a strategie, brand, branding produktu.
  8. Distribuce (definice distribuce, typy distribučních kanálů, distribuční systémy, distribuční strategie, multikanálová distribuce), 
  9. cena (definice a formy ceny, metody stanovení ceny, hlavní cenové strategie). 
  10. Marketingová komunikace (komunikační mix a jeho tradiční nástroje, komunikační strategie atd).
  11. Hlavní směry v marketingu a marketingové komunikaci v 21. století
  12. Marketingové řízení a plánování (strategické, taktické a operativní), marketingové řízení, proces tvorby strategického marketingového plánu)
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem kurzu je poskytnout studentům teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti kongresového průmyslu potřebné při organizování nejrůznějších kongresů, konferencí, sportovních a jiných akcí. Studenti se seznámí s možnostmi tvorby nabídky a cenové kalkulace, finančního rozpočtu a návrhem sponzoringu na kongresové a konferenční akce. Část kurzu bude věnována marketingovému plánu a itineráři inspekční cesty klienta při pořádání mezinárodního kongresu. Jako teoretická základna bude vysvětlena podstata fungování kongresového průmyslu a specifika konkurenceschopnosti mezinárodních kongresových destinací.

  Po absolvování předmětu studenti budou schopni:

  1. vysvětlit specifika organizování různých typů společenských akcí
  2. objasnit činnosti jednotlivých aktérů na poli kongresového průmyslu
  3. ovládat základní principy projektového managementu kongresových a konferenčních akcí
  4. analyzovat vývojové tendence trhů kongresového turismu
  5. posuzovat realizovatelnost jednotlivých akcí (kongresů, korporátních akcí, konferencí, apod.)

  Hlavní témata:

  1. Management kongresů a konferencí
  2. Management korporátních akcí
  3. Management kongresových zařízení
  4. Management sportovních a mega akcí
  5. Management služeb pro konference
  6. Řízení a organizace akcí pro neziskové subjekty
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Cílem předmětu je studenta seznámit se specifiky manažerské činnosti v oblasti kultury a umění. Hlavní důraz je kladen na pilíře dobrého fungování kulturní instituce – komunikace, plánování, vztahy a financování. Student po absolvování předmětu bude znát základní charakteristiku kulturních organizací v ČR a jejich fungování, bude mít přehled o vícezdrojovém financování, bude schopen nastavit schéma fungování, bude se orientovat v povinnostech spojených se značkou (kulturní institucí) a jejím dlouhodobém udržení. Bude schopen pojmenovat a eliminovat rizika ohrožující dobré fungování kulturní organizace.

  Student bude po absolvování předmětu schopen: - shrnout dějiny umění s ohledem na jeho subvencování - orientace ve schématech fungování kulturních organizací - orientace v plánování provozu kulturní instituce - orientace v oblasti vícezdrojového financování kulturní instituce - postihnout povinnosti vyplývající ze vztahů kulturní instituce a jejího zřizovatele - pojmenovat běžné právní formy pro kulturní instituce v ČR - pojmenovat a zdůvodnit rizika pro úspěšné řízení kulturní instituce - pojmenovat pilíře pro správné fungování kulturní instituce - definovat prostředky k zajištění udržitelnosti značky (kulturní organizace) - definovat povinnosti manažera ke značce (kulturní organizaci).

  Osnova

  1. Umění
  2. Základní přehled ustavení a forem fungování v umění a kultuře
  3. Financování kultury a umění
  4. Vícezdrojové financování
  5. Umělec-zdroje-projekt
  6. Umělecká svoboda
  7. Manažer ve vodách českého umění
  8. Komunikace
  9. Komerční potenciál umění
  10. Cíl
  Případové studie z art management
  povinně volitelný

  Cíl předmětu:

  Studenti si na základě získaných teoretických znalostí v předcházejícím studiu prohloubí znalosti specifik v oblasti art managementu a pokusí se je aplikovat na příkladu vybrané kulturní instituce. Student se seznámí s konkrétními případy řízení vybraných kulturních institucí a osvojí si prakticky teoretické znalosti.

  Osnova

  1. 1. tutoriál - Výběr konkrétní kulturní instituce a rozbor její situace (management, finance, směrování). Návrh akčního plánu pro konkrétní instituci.
  2. 2. tutoriál - Rešerše umělecké tvorby konkrétní kulturní instituce.
  3. 3.tutoriál - Komunikační strategie konkrétní kulturní instituce.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Předmět přináší rámcový pohled na marketing s důrazem na polohy významné v oblasti kultury, umění a péče o kulturní dědictví, následně se zabývá specifiky marketingu v této sféře. Pozornost je věnovaná marketingu hlavních směrů kultury, umění a kulturního dědictví. Důraz je kladen též na praktickou aplikaci s využitím marketingových nástrojů vhodných pro oblast kultury.

  Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  1. připravit kompletní marketingový plán kulturní organizace,
  2. představit a obhájit své záměry před zřizovatelem, správní radou nebo nadřízenými,
  3. zajistit své organizaci nebo pořádané akci publicitu, sponzory, provést jednoduchý marketingový výzkum pro potřeby své organizace,
  4. segmentovat své zákazníky, zvolit vhodnou marketingovou strategii a podpořit ji odpovídajícím marketingovým mixem.
  5. Vhodné pro (budoucí) pracovníky v oblasti kultury a umění v neziskovém sektoru i ve firmách zaměřených na kulturu a umění pracujících na komerční bázi.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Význam a obsah marketingových informací, marketingový výzkum na trzích kultury, umění a kulturního dědictví, marketingové analýzy, plánování a strategie
  2. Marketingové nástroje: Kultura a umění jako produkt, životní cyklus produktu a zavádění nových produktů, jejich specifika v oboru služeb na trzích kulturních statků
  3. Komerční art marketing a produktový mix, značka, její historie a dnešní formy, tvorba značky a strategie používání značky, klienti a jejich specifika
  4. Cena, její role, specifika a strategie v neziskovém sektoru kultury, komerční ocenění speciálních nabídek, cena na trzích umění
  5. Distribuce kultury, umění a kulturního dědictví, místo, dostupnost a působnost, elektronické zpřístupnění kulturního dědictví, specifika performance art (živého umění) a služeb muzeí, galerií a památek, formy prodeje uměleckých děl, zprostředkovatelé, aukční síně
  6. Marketingová komunikace a na trzích kultury, umění a kulturního dědictví, marketingová komunikace online a role sociálních sítí v ní, PR a odborná kritika, kreativní metody, komerční výstavnictví, sponzoring

  Chci se přihlásit ke studiu

  Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.