Management cestovního ruchu

Navazující magisterské studium

Školné

od 32 900 Kč za semestr

Obor

Ekonomika a management podniku

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Inženýr
(Ing.)

Rozjeď kariéru v turismu: Staň se lídrem v managementu cestovního ruchu.

Objev, jak vykouzlit nezapomenutelné cestovní zážitky, mistrovsky řídit turistické služby a být odborníkem v ekologickém turismu. S takovými skills rozhoupeš cestovatelský průmysl k udržitelnějším horizontům a otevřeš si cestu k mezinárodní kariéře ve světě turismu.


Uplatnění:

 • Majitel cestovní kanceláře
 • Manažer hotelu nebo resortu
 • Event manažer v cestovním ruchu
 • Specialista na udržitelný turismus
 • Marketingový manažer v turismu

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

V jakých profesích se po studiu můžeš uplatnit?

Po studiu se uplatníš jako manažer destinace, event manažer, manažer hotelu, specialista na udržitelný turismus nebo marketingový manažer v turismu. Pracovní příležitosti tě čekají v turistických agenturách, hotelovém průmyslu, udržitelných projektech a veřejných turistických organizacích.

Co vše budeš po absolvování tohoto studia umět?

Po absolvování dokážeš vytvářet poutavé turistické nabídky, organizovat velkolepé události a vést projekty udržitelného turismu. Tyto dovednosti ti umožní oživit destinace, zvýšit jejich přitažlivost a přispět k prosperitě místní ekonomiky.

Jak poznáš, že toto zaměření je ta správná volba pro tebe?

Zaměření je pro ty, kteří se chtějí věnovat managementu v cestovním ruchu, s důrazem na inovace a kvalitu služeb. Ideální pro studenty s organizačními schopnostmi, smyslem pro detail a touhou přispět k udržitelnému rozvoji turistického sektoru.

Další zaměření oboru Ekonomika a management podniku


Strategický
management

Manažerská
psychologie

Management
firemních financí


Management
a rozvoj lidských zdrojů

Marketing
a brand management

Management
cestovního ruchu


17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů


"Nespornou výhodou soukromé školy je rozhodně osobní přístup. Zní to jako klišé, ale u nás to funguje. S učiteli máme opravdu blízký kontakt. Na schůzku se s nimi můžeme domluvit i mimo konzultační hodiny. Jednají s námi spíš jako s kolegy než se studenty."

- Petr, Ekonomika a management podniku


"Naše škola má vysoký počet kvalifikovaných učitelů, kteří řídí svůj vlastní byznys. A kromě praktických přednášek nám dávají velkou dávku motivace. Státní školy vás učí, jak být dobrým zaměstnancem. Na Ambis nás učí být úspěšným podnikatelem."

- Ludvík, Ekonomika a management podniku

Garant zaměření

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

„Působím jako expertka pro EISMEA COSME, Erasmus + EACEA, EAPAA, VEGA, TAČR a Silverlight. Zastupuji Ambis v mezinárodních organizacích a sítích cestovního ruchu, jako jsou UNWTO, ATLAS, NECSTouR, WTN. 

Mým zaměřením je marketing a management cestovního ruchu. Pracovala jsem v cestovní kanceláři, hotelu a na nejvyšších manažerských pozicích v oblasti marketingu ve slovenských, amerických a německých nadnárodních korporacích se zaměřením na služby. Tyto zkušenosti mohu studentům předat v rámci výuky.“

Balíček online podpory

Jako student kombinované formy máte možnost zakoupit si balíček online podpory, díky kterému dostanete přístup k dodatečným studijním materiálům a dalším výhodám pro lepší zvládnutí studia. 

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do čtvrtého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu

1. Semestr

Zaměření předmětu:

Seznámení s pokročilými aspekty soudobé mikroekonomické teorie s cílem umožnit kvalifikovanou orientaci v aktuálních ekonomických problémech a otázkách.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do ekonomie a matematického aparátu.
 2. Optimum spotřebitele – indiferenční analýza.
 3. Analýza poptávky. Elasticity poptávky.
 4. Produkce a náklady v krátkém období.
 5. Produkce a náklady v dlouhém období.
 6. Příjmy. Zisk. Maximalizace zisku.
 7. Monopol a monopolistická konkurence na trzích výrobků a služeb.
 8. Oligopol na trzích výrobků a služeb.
 9. Trh práce – rozhodování domácností.
 10. Trh práce – rozhodování firem.
 11. Trh kapitálu.
 12. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit, rozvíjet a integrovat znalosti získané při studiu základních kurzů managementu. Současně se předmět zaměřuje na pochopení „manažerského modelu“ jako vědomou volbu manažerů, jak „řídit a vést organizaci“, jeho komplexní uchopení v kontextu tradičních a alternativních paradigmat. Součástí předmětu je zaměření na inovace managementu, které hledají odpovědi na výzvy manažerů 21. století.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Model/systém řízení organizace – integrující pohled na měkké a tvrdé prvky řízení.
 2. Prostředí manažerské práce.
 3. Strategické řízení podniku v globálním kontextu. Globalizace a globální podniky, příležitosti a rizika.
 4. Organizační architektura podniku v podmínkách 21 století.
 5. Principy manažerské práce manažera 21. století.
 6. Struktura a obsah manažerské práce.
 7. Model kritických faktorů úspěchu organizační jednotky.
 8. Podnikové manažerské procesy a jejich optimální nastavení.
 9. Význam IS/ICT a průmyslu 4.0 - management změny.
 10. Podniková kultura a její vliv na řízení podniku.
 11. Tvůrčí vedení spolupracovníků („leadership“) – přednáška odborníka z praxe.
 12. Inovace v managementu.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace týkající se výběru tématu a vedoucího diplomové práce, požadavků vysoké školy na administrativní průběh procesu zpracování diplomové práce až po její obhajobu při státní závěrečné zkoušce. Studenti získají důležité informace týkající se vazby tématu a obsahu diplomové práce na studovaný program, důraz je kladen na seznámení studentů s vhodnou strukturou diplomové práce a správné obsahové naplnění jednotlivých částí. Seminář je zaměřen především na seznámení s formálními požadavky na zpracování diplomové práce, vyhledávání odborných a vědeckých zdrojů, jejich správné citování a prevenci plagiátorství.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Výběr tématu a vedoucího práce.
 2. Základní procesní požadavky - směrnice rektora k závěrečným pracem.
 3. Struktura závěrečné práce.
 4. Zdroje odborné a vědecké literatury, práce s nimi.
 5. Citace, citační normy, prevence plagiátorství.
 6. Data a jejich sběr.

Zaměření předmětu:

Cílem výuky je seznámit studující se základními pojmy, které jsou důležité pro podnikání. Tím tak vytvořit základní předpoklady pro orientaci studentů v podnikatelských právních vztazích. Studenti by měli získat základní informace o právních otázkách zahájení podnikání v různých formách, ať se jedná jak o samostatné podnikání, tak i o společné podnikání. V tomto směru získají studenti povědomí o obchodních korporacích, jejich organizační struktuře a o právních vztazích, do kterých obchodní korporace navenek vstupují.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem a prameny českého obchodního práva, evropské obchodní právo.
 2. Majetkoprávní postavení podnikatele (obchodní závod, vnitřní členění obchodního závodu, rodinný závod, koncernový závod).
 3. Veřejnoprávní rámec podnikání (podmínky podnikání, živnostenské a neživnostenské podnikání, obchodní a živnostenský rejstřík).
 4. Právní formy společného podnikání (smluvní formy společného podnikání, právnické osoby a seskupení).
 5. Právo obchodních korporací.
 6. Právní formy a další třídění obchodních korporací.
 7. Vytvoření obchodní korporace, účast v obchodní korporaci, organizační struktura obchodní korporace.
 8. Závazky s účastí podnikatele (specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích, zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem).
 9. Typické zajišťovací instituty v podnikání (zajištění a utvrzení dluhu ve vztazích podnikatele, finanční záruka, zástavní právo k podílu v obchodní korporaci, zástavní právo k cennému papíru, finanční zajištění).
 10. Specifika smluv v oblasti podnikání (kupní smlouva, dispozice s obchodním závodem, smlouva o dílo, nájem v podnikání, leasing, smlouvy příkazního typu v podnikání).
 11. Právo proti omezování hospodářské soutěže, nekalá soutěž.
 12. Řešení podnikatelských sporů (civilní soudní řízení, rozhodčí řízení). Přednáška odborníka z praxe, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Zaměření předmětu:

Seznámit posluchače s využitím statistických metod pro analýzu a interpretaci dat, se základy matematické statistiky, korelační a regresní analýzy, analýzy rozptylu a s principy ekonometrického modelování. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni samostatně používat významné statistické metody pro řešení ekonomických úloh a získané znalosti v oblasti ekonometrického modelování aplikovat v praxi jako nástroj analýzy a prognózy.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Statistická analýza dat.
 2. Bodové a intervalové odhady. Testy statistických hypotéz.
 3. Korelační analýza.
 4. Analýza rozptylu.
 5. Regresní analýza.
 6. Metody statistického srovnávání. Indexní analýza.
 7. Analýza časových řad. Dekompozice a sezónní očišťování časových řad.
 8. Předmět a metoda ekonometrie.
 9. Ekonometrické modelování, data a metodologie.
 10. Autokorelace a heteroskedasticita v analýze časových řad.
 11. Úvod do lineární regrese.
 12. Jednoduchý lineární regresní model. Lineární modely.

2. Semestr

povinný

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen zejména na hlavní determinanty a podmínky makroekonomické rovnováhy v krátkém, středním a dlouhém období, příčiny a možnosti ovlivnění makroekonomického krátkodobého cyklu a dlouhodobého ekonomického růstu, na problémy, důsledky a možnosti léčení makroekonomických nerovnováh v krátkém, středním a dlouhém období a na analýzu účinnosti makroekonomických politik. K analýze se používají vybrané makroekonomické modely zohledňující podmínky otevřené ekonomiky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj v české ekonomice.
 2. Teorie spotřeby a investic.
 3. Model produkt‑výdaje. Rovnováha na trhu výrobků a služeb, křivka IS.
 4. Trh peněz, rovnováha trhu peněz a ostatních finančních aktiv, křivka LM. Podmínky rovnováhy na trhu výrobků a služeb a trhu peněz a OFA (IS-LM).
 5. Platební bilance, vnější ekonomická rovnováha, měnový kurz.
 6. Vnější ekonomická rovnováha a křivka BP. Podmínky současné vnitřní a vnější rovnováhy.
 7. Agregátní poptávka a její determinanty.
 8. Trh práce a zaměstnanost. Makroekonomická produkční funkce.
 9. Agregátní nabídka v krátkém a dlouhém období a její souvislost s trhem práce – vybrané koncepty.
 10. Makroekonomická rovnováha a nerovnováha. Podmínky a determinanty makroekonomické rovnováhy v modelu AD-AS. Příčiny a důsledky krátkodobých nerovnováh, ekonomický cyklus.
 11. Makroekonomické nerovnováhy a jejich důsledky. Nezaměstnanost a inflace a možnosti jejich řešení fiskální a monetární politikou. Výhody a nevýhody fiskální a monetární politiky.
 12. Dlouhodobý ekonomický růst a jeho determinanty.

Zaměření předmětu:

Předmět navazuje na základní znalosti z účetnictví (metody a principy). Cílem je podat přehled o možnostech a metodických postupech zpracování informací pro účely hodnotového řízení podniku a zejména jeho vnitropodnikových organizačních jednotek s ohledem na předmět činnosti a organizační strukturu podniku. Studenti jsou po ukončení předmětu schopni vyhodnotit informace poskytované systémem vnitropodnikového účetnictví o jednotlivých vnitropodnikových útvarech a výkonech podniku a využít je pro účely vnitropodnikového řízení.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do studia manažerského účetnictví, průběh studia předmětu. Podstata a funkce manažerského účetnictví.
 2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví, kritéria racionality nákladů, finanční pojetí nákladů, hodnotové pojetí nákladů, ekonomické pojetí nákladů, možnosti členění nákladů.
 3. Nákladové funkce, analýza nákladů, bod zvratu.
 4. Kalkulace, metody (absorpční kalkulace – prostá kalkulace dělením, kalkulace s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, kalkulace ve sdružené výrobě).
 5. Kalkulace variabilních nákladů, moderní metody kalkulace (ABC).
 6. Kalkulační systém a jeho využití.
 7. Možnosti zachycování účetních informací o činnosti vnitropodnikových útvarů, jednookruhová soustava, dvouokruhová soustava.
 8. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – výkonová orientace, odpovědnostní orientace.
 9. Rozpočetnictví, vymezení rozpočtů, metody rozpočtování.
 10. Využití rozdílových metod pro účely řízení vnitropodnikových útvarů (metoda standardních nákladů a výnosů a odchylek).
 11. Celopodnikový rozpočet (rozpočet investic, rozpočtová rozvaha, rozpočet finančních toků), krátkodobé rozpočty.
 12. Externí přednáška: Zástupce softwarové firmy (POHODA, PREMISOFT, HELIOS apod.), analýza organizační struktury a činnosti účetní jednotky pro účely nastavení vhodných členících kritérií a efektivního vnitropodnikového řízení, možná podoba výkazů pro vnitropodnikové řízení.

Zaměření předmětu:

Předmět umožní studentům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu. Pozornost je zaměřena na strategický marketingový proces, vliv globalizace na marketing, systemizaci strategií v souvislosti s marketingovými nástroji, metodologickými principy, postupy i problémy marketingového výzkumu, na metody výzkumu a datové zdroje. Hlavní důraz bude kladen na poznání praktické stránky problematiky ve vztahu k sociálně-ekonomickému řízení podniku, města či regionu. Nedílnou součástí výuky je praktická realizace vlastního marketingového výzkumu. Jeho téma vychází z požadavků praxe.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Podstata marketingové filozofie. Marketingová koncepce a její vývoj. Holistická koncepce marketingu.
 2. Marketing a globalizace.
 3. Hybné síly v marketingovém okolí podniku a jejich dopad na postavení zákazníka. Vztahový marketing.
 4. Strategický marketingový proces. Vize, mise, marketingový plán.
 5. Nástroje situační analýzy.
 6. Segmentace trhu, cílený marketing a positioning.
 7. Marketingový mix. Systemizace strategií podle marketingového mixu, uplatnění metod analýzy produktového portfolia.
 8. Postavení marketingového výzkumu ve firmě. Marketingový výzkum jako proces.
 9. Příprava a realizace výzkumného projektu. Předmět výzkumu. Definování výzkumné otázky.
 10. Volba zdrojů dat a metod výzkumu. Primární a sekundární výzkum. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Interpretace výsledků výzkumu. Zpracování výzkumné zprávy.
 11. Aplikace marketingového výzkumu. Případová studie z praxe – přednáška odborníka z praxe.
 12. Etika marketingového výzkumu.
povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Předmět Odborná praxe probíhá v 2., 3. a 4. semestru studia, 2 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

3. Semestr

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se strategickou rolí řízení lidských zdrojů v organizaci. Předmět umožňuje studentům poznat specifické problémy řízení lidských zdrojů. Navazuje na předmět MLZ v bakalářském studijním programu. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na strategické přístupy řízení lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání pracovníků, řízení výkonu. Poskytuje posluchačům znalosti pro výkon manažerských funkcí a příklady z praktického uplatnění poznatků v manažerské praxi.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojetí, význam a rozdíly lidských zdrojů a lidského kapitálu.
 2. Činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.
 3. Fungování trhu práce a odlišné přístupy k zaměstnávání lidí.
 4. Význam a opatření státní politiky zaměstnanosti.
 5. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu.
 6. Řízení rozvoje pracovníků – modely a osy strategie.
 7. Aplikace kompetenčního přístupu v rozvoji a vzdělávání pracovníků.
 8. Pojetí a nástroje řízení znalostí, talentů, diverzity.
 9. Řízení pracovního výkonu a kvality v organizaci.
 10. Příklady mezinárodního řízení lidských zdrojů.
 11. Přednáška odborníka z praxe o realizaci ŘLZ v organizaci a nových přístupech.
 12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci.

Zaměření předmětu:

Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

Metody hodnocení:

 1. Zápočet uděluje vždy vedoucí závěrečné práce. Udělení zápočtu je zpravidla vázáno na odevzdání poloviny závěrečné práce vedoucímu práce.

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen na problematiku veřejných financí, státní správy a samosprávy, managementu ve veřejné správě a problematiku regionálního rozvoje. Student si osvojí praktické znalosti fungování systému veřejné správy (státní správy i samosprávy) ve vazbě na veřejné finance a regionální rozvoj včetně mnohých specifik, úskalí, příkladů, dobrých praxí i chyb. Též získá základní přehled o metodách, nástrojích a technikách řízení a financování ve veřejné správě a problematiku regionálního rozvoje.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod k veřejným financím, veřejné správě a regionálnímu rozvoji, základní pojmy.
 2. Problematika veřejné správy, státní správy, samosprávy.
 3. Základy veřejné ekonomie, financování ve veřejné správě, základy rozpočtování státu a samospráv.
 4. Veřejné finance: specifika výdajů na zaměstnance, řízení lidských zdrojů, odměňování.
 5. Veřejné výdaje – veřejné služby, veřejné projekty a veřejné zakázky.
 6. Řízení finančních rizik, problematika korupce a podvodů.
 7. Kontrolní mechanismy, systém finanční kontroly, kritéria 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost).
 8. Cíle a strategie ve veřejné správě – význam pro veřejné finance a regionální rozvoj.
 9. Analýzy a rozhodování ve veřejné správě – obecně a ve vazbě na veřejné finance a regionální rozvoj.
 10. Finanční data a analýzy, problematika úspor a plýtvání.
 11. Problematika regionálního rozvoje v ČR, fondy EU (kohezní politika EU).
 12. Přednáška odborníka z praxe: Regionální rozvoj a dotační management (příležitosti a hrozby pro manažery a ekonomy).

Course Objectives:

To provide students with an unconventional view on the development of external determinants of the Czech national economy, represented by the global economy structural developments, changes in globalization and interdependence processes, and the influence of the international political environment with emphasis on geopolitics.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Subject and methods of examining the global economy and geopolitics.
 2. The origin, evolution and perspectives of the global economy.
 3. Multi-level structure of the global economy and geopolitics.
 4. The subjects of the global economy and international politics.
 5. The system of international economic relations and political determinants of its development.
 6. Principles, mechanisms, tools and theoretical concepts of international economic and geopolitical relations.
 7. Development dynamics of the of the current global economy and geopolitice. (Lecture of a practicioner).
 8. Structural developments and changes in the global economy with its future.
 9. Global problems and contradictions of the global economy and their relation to geopolitice.
 10. The institutional superstructure of the global economy and international politics.
 11. Geopolitics as part of international politics and its influence on the global economy.
 12. Structure and concepts of global management of the global economy and geopolitics.

Zaměření předmětu:

Seznámit posluchače s různými aspekty správy a řízení informačních systémů (IS). Prezentovat osvědčené metodické postupy, standardy a normy pro správu a řízení IS podniku a zdůraznit jejich provázanost s postupy, standardy a normami používanými při tvorbě globální informační strategie podniku, při vývoji IS a při řízení bezpečnosti a kvality IS. Prezentovat principy a přednosti procesního řízení a potenciál informačních systémů a technologií coby zásadních inovačních aktiv hospodářského subjektu zvyšujících jeho konkurenceschopnost v moderní informační společnosti.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Vymezení obsahu předmětu, návaznosti na jiné předměty, požadavky k zápočtu a ke zkoušce. Opakování znalostí z předmětu OIS. Procesy. Úloha procesního řízení ve firmě.
 2. Úrovně a nástroje pro popis procesů.
 3. ITIL v. 2 – metodický rámec pro IT management.
 4. Service Desk, řízení incidentů, problémů a změn v rámci ITILu v. 2.
 5. ITIL v. 3 – charakteristika, struktura, vybrané procesy. Systém certifikace znalostí v oblasti ITSM.
 6. CobIT v. 4. 1. – metodický rámec pro IT governance. Domény, procesy, principy, metriky. CobIT v. 5.
 7. Val IT – metodický rámec pro řízení IT investic. Domény, procesy.
 8. Risk IT – metodický rámec pro řízení IT rizik. Domény, procesy. Další standardy. Operační rizika bank.
 9. TOGAF – metodický rámec pro řízení podnikové a IS/ICT architektury.
 10. Nástroje na podporu správy a řízení IS/ICT.
 11. Přednáška odborníka z praxe: Řízení kvality vývoje informačních systémů a software.
 12. Manažer IT útvaru – profil pozice, struktura kvalifikačních požadavků.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Předmět Odborná praxe probíhá v 2., 3. a 4. semestru studia, 2 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

4. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je objasnit podstatu dílčích problematik finančního managementu, jejich vzájemnou provázanost, koncepci a propojení do života podniku od operativního řízení až po strategické řízení financí podnikatelské jednotky. Studentům bude poskytnut teoretický základ, na který naváže osvojení praktických přístupů k řešení problémů v jednotlivých oblastech finančního managementu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Finanční management a jeho úkoly.
 2. Finanční a majetková struktura podniku.
 3. Peněžní toky podniku.
 4. Řízení oběžného majetku podniku.
 5. Interní zdroje financování podniku.
 6. Externí zdroje financování podniku.
 7. Využití faktoru rizika a času ve finančním rozhodování.
 8. Finanční analýza a její využití.
 9. Poměrové a souhrnné ukazatele finanční analýzy.
 10. Využití finančních trhů v kontextu potřeb finančního managementu.
 11. Kapitálové plánování.
 12. Investiční rozhodování.

Zaměření předmětu:

Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem. Udělení zápočtu je vázáno na odevzdání finální verze závěrečné práce e-mailem vedoucímu práce.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného ekonomického života, a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Předmět Odborná praxe probíhá v 2., 3. a 4. semestru studia, 2 týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

Volitelné předměty se vyučují od druhého semestru.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.