Právo a bezpečnost

Dvouleté magisterské studium

Školné

od 36 900 Kč za semestr

Obor

Bezpečnostní management

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Magistr
(Mgr.)

Rozjeď kariéru v právu a bezpečnosti: Staň se lídrem ochrany.

Získáš expertní znalosti v právu a bezpečnosti, což ti umožní chránit společnost a uplatňovat právní principy. Tvoje dovednosti najdou využití ve vedení, analýze rizik a formulaci bezpečnostních strategií.


Uplatnění:

 • Strategický poradce pro bezpečnostní politiku
 • Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti
 • Senior analytik globálních bezpečnostních rizik
 • Ředitel pro veřejnou bezpečnost
 • Vyšetřovací specialista v mezinárodních organizacích

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Jaké “dveře” ti toto studium otevře?

Absolvováním zaměření se ti otevřou cesty k vedoucím rolím v mezinárodních organizacích, vládě, korporacích. Specializuj se jako strategický poradce, ředitel pro veřejnou bezpečnost, senior analytik rizik, vedoucí kyberbezpečnosti.

Pomůžeme ti s přípravou na tvou budoucí kariéru!

Získáš dovednosti pro navrhování bezpečnostních strategií, řešení krizových situací, ochranu před kybernetickými hrozbami a boj proti terorismu. Tyto schopnosti uplatníš při zlepšování bezpečnostních opatření v organizacích, spolupráci se státními institucemi a vedení ochranných týmů pro efektivní zabezpečení.

Jak poznáš, že je toto zaměření ta správná volba pro tebe?

Zaměření je vhodné pro ty, kteří mají vášeň pro právo a bezpečnost a chtějí chránit společnost před různými hrozbami. Ideální studenti jsou analytické mysli, proaktivní, s dobrými komunikačními dovednostmi a schopností pracovat v týmu.

Další zaměření oboru Bezpečnostní management


Kriminalistika
a kriminologie

Právo
a bezpečnost


17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

,,Pro AMBIS jsem se rozhodl hlavně proto, že mi jako jediná škola umožnila skloubit časově náročnou práci v armádě s výukou. Zaměření Kriminalistika a kriminologie jsem si pak zvolil proto, že můj děda i táta pracovali u policie a mám v této oblasti i dost kamarádů. Navíc jsem k tomu měl blízko díky svému projektu Dobrovolného pátracího týmu.

Po Bc. studiu jsem si chtěl dát původně rok pauzu, ale pak jsem si říkal, že později už bych se možná do dalšího studia těžko dokopával. Měl jsem něco našetřeno a věděl jsem, že se mi investice vrátí. Díky Bc. titulu mě hned v lednu zařadili do důstojnické hodnosti. S titulem magistr mám šanci dosáhnout na pozici majora až plukovníka. Škola mi určitě pomohla i s rozšířením obzorů a hlubším pochopením řady věcí. Předměty zde vyučují lidé z praxe, kteří ví, o čem mluví, a nečerpají jen z knih a skript. I z tohoto důvodu AMBIS doporučuji.“ Více v rozhovoru zde

- Jiří, Bezpečnostní management

Garant zaměření

JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

V roce 2014 obhájil disertační práci v doktorském studijním programu Bezpečnostní management a kriminalistika na Policejní akademii ČR v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti, zejména bezpečnostních sborů a právní úpravě v této oblasti. Od roku 2007 působil na několika vysokých školách, kde vyučoval předměty provázané s bezpečnostní praxí. V současné době je ředitelem odboru Bezpečnosti Celní správy ČR a současně působí jako odborník z praxe na Katedře bezpečnosti a práva naší školy, kde vyučuje předměty Bezpečnost obcí a regionů, Činnost obecní policie a Policejní právo. 

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu

1. semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti rizikové analýzy s dominantním zaměřením na praktické využití metod analýzy rizika v úzké návaznosti na prevenci rizik. Student bude znát používání pojmů nutných pro vyhodnocování rizika i s použitím výpočetní techniky k řešení rizik, zejména s výraznou praktickou orientací. Bude umět navrhovat a doporučovat metody pro kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. Student umí vyjádřit možnosti minimalizace rizik formou protiopatření „ex ante“ (prevence rizik) a „ex post“, resp. jejich kombinací. Bude připraven tak, aby uměl navrhovat a doporučovat metody pro kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. Bude umět analyzovat, posoudit a interpretovat nejistoty při analýze rizik. Student bude schopen identifikovat a kvantifikovat rizika, pořízení datové základny pomocí různých metod sběru dat včetně statistického vyhodnocení, uplatnění vhodných nástrojů pro hodnocení rizika, predikci rizika, rozhodovacích procesů a využití multikriteriální analýzy v procesu rizikové analýzy s podporou statistické analýzy a pravděpodobnosti. Výuka bude podporovaná využitím moderního programového vybavení pro hodnocení rizik (RIPRAN).

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Definice rizika antropogenní činnosti, teroristických útoků, denudačních území, industriálních území spolu s pojmy rizikové analýzy, identifikace a kvantifikace rizika
 2. Hodnocení a hodnotící nástroje rizikové analýzy pro přesnější vyjádření hodnot rizika
 3. Predikce rizika, rozhodování a rozhodovací procesy v návaznosti na ochranu území a veřejného prostoru
 4. Vícekriteriální rozhodování, multikriteriální analýza
 5. Praktické způsoby hodnocení a prevence s využitím statistické analýzy pro ekologická rizika
 6. Rizika plynoucí z antropogenní činnosti
 7. Ochrana veřejného prostoru, regionu, hranic státu a EU se zřetelem na rizika teroristického útoku
 8. Rizika zátopových území, způsoby hodnocení a prevence s využitím pravděpodobnostní analýzy
 9. Rizika industriálního území, rizika kontaminace životního prostředí, zejména podzemních vod
 10. Průmyslové havárie chemických provozů a technologií, vliv rizikových faktorů na životní prostředí
 11. Havárie jaderných zařízení a odezva dominantní antropogenní činnosti, jejich hodnocení a prevence
 12. Shrnutí témat, (nebezpečí-riziko-prevence), prezentace vybraných témat seminárních prací

Zaměření předmětu:

Studenti budou po absolvování předmětu připravení zorientovat se v právních textech z oblasti správního práva – odvětví bezpečnost státu, kterým dokážou porozumět a provést pokročilou aplikaci právních norem na životní a své budoucí PROFESNÍ situace. Základními koncepcemi studia tohoto předmětu jsou syntéza, analýza a dedukce, a to jak na úrovní zkoumání právních norem, ale především na úrovni jejich interpretace a následné realizace. Dalším cílem předmětu je zdokonalení a prohloubení uvědomění si vzájemných souvislostí mezi správně-právními prvky (především na úseku bezpečnosti) ze strany studentů. Student bude způsobilý v této oblasti pracovat jak individuálně, tak i ve dvojici či ve skupině.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Organizace veřejné správy – se zaměřením na bezpečnost (Veřejná správa jako organizace, organizační principy výstavby VS, organizační moc, subjekty a vykonavatelé VS, působnost a pravomoc. Ústavní a zákonné základy organizace VS v České republice, veřejná služba. Organizace státní správy v České republice – prohloubení a rozšíření znalostí z bakalářského studia SP)
 2. Činnost veřejné správy – se zaměřením na bezpečnost (Veřejná správa jako činnost, vrchnostenské veřejnoprávní a nevrchnostenské soukromoprávní formy činnosti VS. Ústavní a zákonné základy činnosti VS v České republice. Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, další úkony veřejné správy – prohloubení, posílení a rozšíření znalostí z bakalářského studia SP.)
 3. Správní právo trestní (Vymezení správně právní odpovědnosti a odpovědnosti za porušení norem správního práva. Odpovědnost za přestupky; procesní aspekty správního práva trestního, přestupkové řízení.)
 4. Bezpečnostní správa v ČR a EU (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy; vnitřní bezpečnost ČR)
 5. Veřejná správa na úseku Policie ČR (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy, postavení Policie ČR, pravomoc a působnost.)
 6. Veřejná správa na úseku Policie ČR II (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy, postavení Policie ČR, pravomoc a působnost.)
 7. Správně-právní aspekty krizového řízení a integrovaný záchranný systém (IZS)
 8. Veřejná správa obrany státu I (Orgány a základní instituty vojenské správy, obrana státu, organizace obrany státu, postavení Armády ČR.)
 9. Veřejná správa obrany státu II (Orgány a základní instituty vojenské správy, obrana státu, organizace obrany státu, postavení Armády ČR.)
 10. Právní aspekty zpravodajských služeb v ČR (postavení v systému veřejných orgánů v ČR, právní kontrola zpravodajských služeb v ČR. Bezpečnostní informační služba)
 11. Vývoj městské/obecní policie. Právní aspekty městské/obecní policie.
 12. Postavení a pravomoci strážníků městské/obecní policie (Navázání a prohloubení z přednášky č. 11)

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy moderní kriminální politiky. Studentům se zdokonalí jejich vlastní schopnost kriticky a komplexně uvažovat o efektivitě různých opatření v rámci bezpečnostního systému státu. Studenti budou znát a umět vysvětlovat podstatu, jakož i význam kriminologických analýz stavu, struktury a vývoje kriminality, a prohloubí svoje dosavadní znalosti o jevech, které představují citelnou hrozbu pro bezpečnost občanů, stejně jako o preventivních i represivních strategiích k jejich účinnému omezování. Budou umět analyzovat bezpečnostní rizika a navrhovat opatření ke zlepšení bezpečnostní situace. Studenti znají a vysvětluji kriminální politiku jako součást bezpečnostní politiky státu. Budou umět implementovat systémy prevence kriminality do bezpečnostního prostředí veřejné a privátní sféry, jakož i efektivně využívat analýzu rizik při zajišťování bezpečnosti prostředí ve veřejném sektoru a soukromých organizacích.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Kriminální politika jako nástroj sociální kontroly kriminality
 2. Zdroje dat o kriminalitě a jejich strategické využití
 3. Aktuální stav kriminality v České republice – rozsah, struktura a vývoj
 4. Strach ze zločinu jako alternativní měřítko bezpečnostní situace
 5. Trestní politika jako součást kriminální politiky – účel a efektivita trestání
 6. Retributivní a konsekvencionalistické přístupy k trestání
 7. Preventivní strategie kontroly kriminality
 8. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
 9. Veřejné mínění o kriminalitě a kriminální politice
 10. Nové bezpečnostní hrozby a strategická opatření na jejich kontrolu
 11. Efektivita kriminální politiky a možnosti jejího zkoumání
 12. Aktuální a mezinárodní trendy kriminální politiky

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je vytvoření a upevnění znalostního základu u studentů ve sféře vzájemných vazeb a spolupráce záchranných a bezpečnostních složek, veřejné správy, fyzických a právnických osob při zvládání mimořádných událostí. Je objasněn význam IZS, místo a úloha složek IZS v systému. Jsou charakterizovány úkoly orgánů státní správy, územně samosprávných celků v rámci IZS, a to se zřetelem na připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a opatření v ochraně obyvatelstva. Jsou vymezeny práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí a plnění opatření ochrany obyvatelstva. Rovněž jsou rozebrány zásady koordinace složek IZS při zásahu, postupy při zpracování dokumentace IZS včetně rozboru vybraných typových činností IZS. Studenti týmově v případových studiích deklarují součinnost složek IZS při řešení vybraných mimořádných událostí.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. IZS jako součást bezpečnostního systému státu, související právní předpisy. (2 P)
 2. Působnost a oprávnění orgánů státní správy a územně samosprávných celků v rámci v IZS. (2 P)
 3. Základní složky IZS – Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany, Policie ČR, Zdravotní záchranná služba. (4 P)
 4. Ostatní složky integrovaného záchranného systému a jejich spolupráce v IZS. (2 P)
 5. Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech. (2 P)
 6. Koordinace složek IZS při společném zásahu. (4 P)
 7. Dokumentace IZS, soubory typových činností. (2 C)
 8. Krizová komunikace a spojení v IZS. (2 C)
 9. Připravenost IZS pro záchranné a likvidační práce, finanční zabezpečení. (2 P)
 10. Případové studie zásahů a cvičení IZS. (2 S)

Zaměření předmětu:

Zdokonalit znalosti posluchačů ve využití statistických metod pro analýzu a interpretaci dat při řešení bezpečnostní problematiky. Dále poskytnout aplikovaný přehled o nejpoužívanějších jednorozměrných a vícerozměrných statistických metodách analýzy dat, které budou procvičené v návaznosti na mimořádné události a vybrané krizové situace. Po úspěšném absolvování budou studenti umět samostatně používat významné statistické metody pro podporu rozhodovacích a řídících procesů v oblasti krizového řízení. Získané znalosti jim umožní studovanou problematiku aplikovat v praxi jako nástroj analýzy a prognózy v oblasti bezpečnosti.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Základní statistické pojmy, typy statistických proměnných.
 2. Statistická analýza dat (sběr, vyhodnocení a interpretace dat).
 3. Bodové a intervalové odhady. Testy statistických hypotéz.
 4. Kontingenční tabulka. Testy a míry intenzity závislostí.
 5. Korelační analýza.
 6. Jednorozměrná analýza rozptylu.
 7. Regresní analýza.
 8. Logistická regrese.
 9. Shluková analýza.
 10. Metody statistického srovnávání. Indexní analýza.
 11. Principy konstrukce tabulek a grafů.
 12. Analýza časových řad. Dekompozice časových řad.

2. semestr

Zaměření předmětu:

Cílem výuky je hlubší seznámení s právní úpravou a organizací veřejného pořádku a zejména s rolí státu při zajištění vnitřní bezpečnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním organizačním a funkčním pojetím veřejné správy v České republice; důraz je položen zejména na ústavněprávní a správně právní východiska veřejné správy, a to jak na ústřední, tak na územní úrovni. Student široce zná strukturu bezpečnostního systému a kompetence jeho jednotlivých prvků a jejich vzájemné vazby. Umí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v rovině veřejného či soukromého sektoru. Student získá znalosti a dovednosti v oblasti specifik organizace a činnosti státní správy za mimořádných událostí a za krizových situací. Předmět se přitom zaměřuje na činnost státní správy jak v případě nevojenských, tak vojenských ohrožení vnitřní bezpečnosti státu. Student vyjadřuje a interpretuje principy vnitřní bezpečnosti státu a nástroje k zajištění bezpečnosti těchto systémů.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Ústavní základy veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
 2. Správní právo jako právo veřejné správy
 3. Bezpečnost a veřejný pořádek v samosprávě
 4. Bezpečnost a veřejný pořádek ve státní správě
 5. Role ozbrojených sborů při naplnění veřejného pořádku
 6. Veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
 7. Právní a jiné negativní důsledky migrace na vnitřní bezpečnost
 8. Trestní a jiné sankční nástroje ochrany veřejného pořádku
 9. Specifika činnosti státních orgánů při zajištění vnitřní bezpečnosti státu
 10. Specifika činnosti samosprávy při zajištění vnitřní bezpečnosti státu
 11. Zahraniční a historické příklady dobré správy při zajištění bezpečnosti
 12. Náměty na možné organizační a legislativní změny v oblasti bezpečnosti

Zaměření předmětu:

Cílem výuky je rozšířit vědomosti a další kompetence studenta v oblasti krizového managementu tak, aby široce znal teorii všech fází krizového managementu. Student zná a vysvětluje terminologii v oblasti krizového managementu a ochrany osob a majetku. Bude schopen komplexního vnímání této problematiky a bude vhodně uplatňovat a rozvíjet poznatky v oblasti bezpečnostního managementu, analyzovat rozhodovací procesy v prostředí nejistot při specifikaci požadavků na bezpečnost osob a ochrany majetku. S využitím praktických příkladů si prohloubí znalosti strategie řešení krizových situací v souladu s podporou informačních systémů SSHR. Důraz je kladen na úkoly krizového managementu ve veřejné správě, součinnost prvků státní správy a samosprávy, neziskových a privátních organizací, na kompetence a úkoly OKŘ při prevenci, průběhu a likvidaci následků KS a mimořádných událostí. Intencí předmětu je taktéž při praktickém procvičování řešení KS prokázat schopnost pracovat v týmu při zpracovávání postupu k ochraně osob a majetku.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Příslušné právní normy a základní pojmy (terminologie).
 2. Systém krizového řízení v České republice.
 3. Orgány krizového řízení a vzájemné vazby.
 4. Úloha veřejné správy, neziskových a privátních organizací.
 5. Bezpečnostní rady a krizové štáby, stálé pracovní skupiny.
 6. Prohloubení znalostí o obsahu, formě a tvorbě krizových, havarijních plánů, plánů krizové připravenosti
 7. Legislativní materiály EU a ČR vztahující se k řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury.
 8. Systém nouzového hospodářství, plán hospodářské mobilizace, státní hmotné rezervy.
 9. Systémy informační podpory HOPKS jako podpora plánovacích a rozhodovacích procesů.
 10. Integrovaný záchranný systém, jeho subjekty, role, strategie řízení, typové činnosti, financování.
 11. Prevence závažných havárií, metody identifikace a analýzy rizik mimořádných událostí a krizových situací.
 12. Zvládnutí krizové situace a strategie obnovy systému nebo subjektu (plán obnovy).

Zaměření předmětu:

Cílem výuky předmětu je vytvoření komplexního a analytického přehledu a znalostí o technologiích využitelných pro ochranu veřejného pořádku. Student zná a vysvětluje principy a možnosti používaných technologií specializovaných pro monitorování veřejného pořádku, bezpečnosti a prosazování ochrany veřejného pořádku. Umí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém a zpracovat postup k ochraně veřejného pořádku v rovině veřejného či soukromého sektoru. V oblasti monitorování a kontroly veřejného pořádku a bezpečnosti umí student identifikovat základní i specializované systémy monitoringu, měření a hlášení využívaných pro ochranu veřejného pořádku. V oblasti technologií student bude schopen aplikovat prosazování nesmrtících zbraní vhodných při narušení jednotlivci i davem. Získané znalosti umožní vytvořit schopnosti pro samostatnou, kvalifikovanou a tvůrčí práci bezpečnostních pracovníků v oblasti ochrany veřejného pořádku. Budou umět vhodně uplatňovat a rozvíjet poznatky při zpracovávání postupů v oblasti bezpečnostního managementu a ochrany veřejného pořádku.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky, subjekty ochrany veřejného pořádku, právní aspekty
 2. Nesmrtící zbraně s mechanickým účinkem
 3. Nesmrtící zbraně s chemickým, světelným a zvukovým účinkem
 4. Nesmrtící zbraně s elektrickým účinkem
 5. Systémy se směrovanou energií, ochrana proti dronům, zastavování vozidel
 6. Kamerové systémy, městské a osobní kamerové systémy
 7. Identifikační systémy, čipová a biometrická identifikace
 8. Noktovize, termovize, rozšířená realita
 9. Milivizní, terahertzové a ostatní systémy monitorování veřejného pořádku
 10. Technologické systémy bezpečnostních prohlídek
 11. Měření rychlosti vozidel a monitorování provozu
 12. Detekce alkoholu v krvi a užití omamných látek

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je navázat na výstupy učení z předmětu Management organizace I, rozvíjet a prohlubovat vybrané soudobé manažerské přístupy tak, aby našly praktickou využitelnost na úrovni středního a vyššího managementu v orgánech a organizacích (státních, nestátních, soukromých) zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Student zná zásady projektového managementu, v jehož rámci si osvojí tvůrčí manažerské myšlení a jednání, projektové principy a postupy, práci v týmech v relaci k řízenému bezpečnostnímu systému. Bude umět prakticky využívat nástroje a techniky vybraných manažerských přístupů vykonávaných ve standardních podmínkách i v podmínkách změn v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Strategický management – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 2. Metody a techniky strategického managementu
 3. Manažerské rozhodování
 4. Vybrané metody řešení rozhodovacích problémů – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 5. Management změn a inovací
 6. Projektový management
 7. Metody a techniky projektového managementu
 8. Procesní management
 9. Metody a techniky managementu kvality (TQM, EFQM, CAF) – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 10. Management a leadership
 11. Manažerská odpovědnost a etika
 12. Hodnocení výkonnosti a prosperity organizace – aplikace v organizacích zajišťujících vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace týkající se výběru tématu a vedoucího diplomové práce, požadavků vysoké školy na administrativní průběh procesu zpracování diplomové práce až po její obhajobu při státní závěrečné zkoušce. Studenti získají důležité informace týkající se vazby tématu a obsahu diplomové práce na studovaný program, důraz je kladen na seznámení studentů s vhodnou strukturou diplomové práce a správné obsahové naplnění jednotlivých částí. Seminář je zaměřen především na seznámení s formálními požadavky na zpracování diplomové práce, vyhledávání odborných a vědeckých zdrojů, jejich správné citování a prevenci plagiátorství.

Hlavní témata - obsah předmětu:

 1. 1. Výběr tématu a vedoucího práce
 2. 2. Základní procesní požadavky - směrnice rektora k závěrečným pracem
 3. 3. Struktura závěrečné práce
 4. 4. Zdroje odborné a vědecké literatury, práce s nimi
 5. 5. Citace, citační normy, prevence plagiátorství
 6. 6. Data a jejich sběr
povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu Odborná praxe I a II je prohloubení teoretických znalostí, které student získá při studiu, a jejich verifikace s praxí a získání prvotních praktických zkušeností v oblasti administrativní i praktické připravenosti zabezpečování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v návaznosti na místo výkonu praxe. Předmět je řízen odbornými garanty, kteří zodpovídají za stanovení cílů, obsahu a evaluaci realizované odborné praxe. Předmět Odborná praxe probíhá v druhém semestru (dva týdny) a třetím semestru (čtyři týdny) studia, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů.

Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval. Pro udělení zápočtu je třeba cíle a výsledky odborné praxe obhájit v cizím jazyce před komisí. Zpravidla se bude jednat o anglický jazyk, po domluvě je ale možná i obhajoba v německém nebo ruském jazyce.

3. semestr

Zaměření předmětu:

Studium v předmětu je zaměřeno na diverzifikaci znalostí a vysvětlování složitosti řešení mimořádných událostí a krizí v kontextu nadnárodních dohod a z toho plynoucí spoluráce. Student zná právní předpisy a na základě toho vysvětluje zásady civilní nouzové připravenosti EU a NATO, nouzového plánování, plánování pro zajištění bezpečnosti území v NATO, EU a ČR. Studenti budou dále znát způsoby a rozsah implementace nadnárodních norem do bezpečnostního systému ČR a na úrovni orgánů veřejné správy tak, aby uměli vysvětlit komplexní procesní vazby při zajišťování bezpečnosti uvnitř i mimo hranice ČR. Umí identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby. Umí vyjmenovat zásady a principy civilní nouzové připravenosti implementované do bezpečnostního systému ČR. Důraz je kladen i na vytváření schopností k týmové spolupráci při řešení bezpečnostního problému.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Krizový management Severoatlantické aliance
 2. Úkoly a orientace NATO
 3. Krizový management Evropské unie
 4. Strategie Evropské unie
 5. Bezpečnostní a obranná politika EU
 6. Spolupráce EU a NATO
 7. Současné bezpečnostní hrozby
 8. Strategické dokumenty zahraniční a bezpečnostní politiky
 9. Civilní nouzová připravenost EU a NATO
 10. Civilní nouzová připravenost ČR.
 11. Koncepce operační přípravy státního území ČR
 12. Právní předpisy a související dokumenty

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti z oblasti legislativního rámce zajištění bezpečnosti a základních úkolů ochrany obyvatelstva. Studenti budou znát právní systém v oblasti ochrany obyvatelstva a budou umět interpretovat jejich principy v rámci bezpečnostního systému státu. Studenti budou umět vysvětlovat zásady a postupy ochrany proti zbraním hromadného ničení, použití chemických látek a možností dekontaminace v rámci ochrany obyvatelstva. Současně budou schopni aplikovat metody a postupy individuální a kolektivní ochrany. Studenti budou umět identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby plynoucí z charakteristik nebezpečných látek. Na základě poskytnutých informací o ochraně obyvatelstva studenti budou umět kreazivně zvažovat opatření a postupy ochrany obyvatelstva při stavu ohrožení státu a při stavu válečném. Studenti budou schopni kritického myšlení a samostatnosti v takovém rozsahu, aby byli kompetentní komplexního chápání a vysvětlování problematiky ochrany obyvatelstva.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Základní pojmosloví, legislativní rámec
 2. Mimořádné události a krizové situace
 3. Základní úkoly a koncepce ochrany obyvatelstva
 4. Nebezpečné chemické látky
 5. Nebezpečné chemické látky a jejich hodnocení rizika
 6. Individuální a kolektivní ochrana
 7. Hasiva
 8. Zbraně hromadného ničení
 9. Ochrana obyvatelstva vůči zbraním hromadného ničení
 10. Evakuace a přežití
 11. Ochrana obyvatelstva v mezinárodním měřítku
 12. Informovanost, příprava a vzdělávání obyvatelstva

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je poskytnutí znalostní báze usnadňující rozšířit pochopení dané problematiky a vytvořit schopnosti pro výkon funkce manažera odpovědného za informační bezpečnost. Komplexním výstupem učení je schopnost studenta vytvořit a navrhnout politiku informační bezpečnosti organizace. Student bude znát právní systém v oblasti informační bezpečnosti. Student bude umět provést analýzu rizik, posoudit dosaženou úroveň záruky za bezpečnost, zdůvodnit volbu bezpečnostních opatření a vysvětlit problematiku informační bezpečnosti na úrovni managementu organizace. Bude umět tvůrčím způsobem řešit a implementovat klíčové faktory, které ovlivňují efektivní fungování informační bezpečnosti v organizaci. Student bude umět identifikovat bezpečnostní hrozby a aktivním způsobem řídit informační bezpečnost organizace.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky.
 2. Základní vymezení řízení informační bezpečnosti.
 3. Metody výzkumu a aplikace poznatků informačního managementu.
 4. Analýza informačních rizik.
 5. Metody hodnocení informačních rizik.
 6. Bezpečnostní testy.
 7. Administrativní bezpečnost.
 8. Strategie informační bezpečnosti organizace.
 9. Systém řízení informační bezpečnosti organizace.
 10. Tvorba konceptu informační bezpečnosti organizace.
 11. Práce s utajovanými a citlivými informacemi.
 12. Vzdělávání a příprava personálu v oblasti informační bezpečnosti.
povinný

Learning objectives:

The aim of the subject is to acquire and further develop the knowledge of the ways of committing crimes related to the use of information and communication technologies and to be able to subdue these acts under the individual articles of criminal code. Students can search and process the necessary security information, identify and analyze existing security threats. The course focuses on the characteristics of the process of law enforcement bodies, on the specifics of detecting and investigating cybercrime and on the international legal aspects of the cybercrime phenomenon. The course is designed with a focus on security and also allows the graduate to take adequate measures in the case of cyber attack within the organization. Students will be able to creatively tackle problems in this area. Students will get a comprehensive overview of this issue and will be able to implement them in the security systems of the public and private spheres.

Structure of the subject

 1. Introduction to the cybercrime
 2. Legal norms regulating cyberspace
 3. Legal basis of ISP (Internet Service Provider) activities
 4. Personal data protection
 5. Privacy adn security in IT, data protection on Internet
 6. Cyber attacks I.: protection of intellectual property, malware, Botnet
 7. Cyber attacks II.: Social Engineering, hacking, Phishing, Pharming, Spam, Hoax
 8. Cyber attacks III.: Ransomware, DoS, DDoS
 9. Cyber attacks IV.: Protection and abuse of children on the Internet
 10. Social network
 11. The activities of law enforcement forces in cyberspace
 12. The Cyber Security act, CERT/CSIRT

Zaměření předmětu:

Cílem výuky je zdokonalit a rozšířit znalostí studentů, jakož i vytvořit schopnost komplexního vnímání hrozeb při zajišťování vnitřní bezpečnosti. Studenti budou znát a umět vysvětlovat charakter nestátní hrozby v rámci problematiky mezinárodní bezpečnosti. Studium jim umožní šířeji identifikovat a analyzovat tento typ bezpečnostních hrozeb realizovaných na lokální, regionální i mezinárodní hladině násilí, které nestátní aktéři (VNSA) vytvářejí. Osvojením teoretické i empirické učební látky studenti budou umět aplikovat metody a postupy, které jim umožní správně rozeznávat jednotlivé bezpečnostní hrozby od VNSA plynoucí – budou znát 1) příčiny/souvislosti vzniku hrozeb a 2) typologie a kritéria pro vyhodnocování hrozeb. Pro praxi tak studenti budou vybaveni rozvinutými odbornými dovednostmi, které již umožní na střední a vyšší hladině managementu definovat, hodnotit a řešit konkrétně vzniklé bezpečnostní situace a eliminovat rizika rozhodování. Budou umět přijímat adekvátní bezpečnostní opatření, navrhovat a zdůvodňovat celou škálu protipovstaleckých/protiteroristických politik a jejich funkčních variant k regulaci VNSA v mezinárodním systému.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Násilní nestátní aktéři (VNSA) jako aktéři mezinárodních vztahů, typologie násilných nestátních aktérů;
 2. VNSA a teorie mezinárodních vztahů, předpoklady a důvody vzniku VNSA;
 3. VNSA a bezpečnost, kritéria vyhodnocování hrozeb VNSA;
 4. Funkce teritoria, mocenský význam kontroly teritoria; typy využití teritoria;
 5. Teritoriální vládnutí VNSA, základní teoretické přístupy v literatuře;
 6. Ideologie – intelektuální zdroje islámského radikalismu, rozdíly v sunnitském a šíitském pojetí islámské radikality, islám jako náboženství míru vs. náboženství násilí;
 7. Terorismus – čtyři vlny terorismu, povstalectví – vznik, charakteristiky, aktivity;
 8. Vliv VNSA na mezinárodní systém, škála přístupů/funkčních variant k regulaci VNSA v mezinárodním systému;
 9. Empirie I.: Al-Káida Central/Core;
 10. Empirie II.: Al-Káida islámského Maghrebu, aš-Šabáb;
 11. Empirie III.: Daeš, Hizballáh;
 12. Závěrečné shrnutí bezpečnostní problematiky VNSA.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu Odborná praxe I a II je prohloubení teoretických znalostí, které student získá při studiu, a jejich verifikace s praxí a získání prvotních praktických zkušeností v oblasti administrativní i praktické připravenosti zabezpečování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v návaznosti na místo výkonu praxe. Předmět je řízen odbornými garanty, kteří zodpovídají za stanovení cílů, obsahu a evaluaci realizované odborné praxe. Předmět Odborná praxe probíhá v druhém semestru (dva týdny) a třetím semestru (čtyři týdny) studia, délka praxe za celé studium je tedy 6 týdnů.

Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval. Pro udělení zápočtu je třeba cíle a výsledky odborné praxe obhájit v cizím jazyce před komisí. Zpravidla se bude jednat o anglický jazyk, po domluvě je ale možná i obhajoba v německém nebo ruském jazyce.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit bakalářské znalosti studentů z oblasti zpracovávání závěrečné práce – diplomového projektu a současně vytvořit prostor pro odbornou úvodní komunikaci s předpokládaným vedoucím diplomové práce.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Struktura diplomové práce.
 2. Metodika zpracování diplomové práce.
 3. Práce s literaturou a informacemi, etické principy a standardy.
 4. Zásady přípravy prezentace a obhajoby diplomové práce.

4. semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti studentů nejenom o současném stavu hospodářských opatření za mimořádných událostí a krizových stavů v rámci bezpečnostního systému ČR, s místem a úlohou správních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob a územních samosprávných celků při zajišťování věcných zdrojů v období přípravy a po vyhlášení krizových stavů, se zásadami plánování nezbytných a mobilizačních dodávek a zpracování stanovené dokumentace, ale i s jejich historickým kontextem. Studenti umí identifikovat potřebné prvky pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí, pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Legislativa a základní pojmy
 2. Krizový plán ORP a systém hospodářských opatření k jeho zabezpečení
 3. Rozpočet a finanční kalkulace zabezpečení MU a krizových situací
 4. Rozpočet a materiální kalkulace zabezpečení MU krizových situací
 5. Regulační opatření a varianty jejich kalkulací
 6. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva financí
 7. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva zemědělství
 8. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva zdravotnictví
 9. Realizace HOPKS na úrovni Ministerstva obrany
 10. Operační příprava státního území z hlediska zdrojového zabezpečení
 11. CNP a jeho propojení se systémem hospodářských opatření při řešení KS
 12. Humanitární pomoc národní a mezinárodní

Zaměření předmětu:

Výuka v obecné a konkrétní rovině prohlubuje problematiku informační bezpečnosti vyučovanou v rámci bakalářského studijního programu a specificky se zaměřuje na oblast kybernetické bezpečnosti. Studenti si nejprve osvojí základní terminologii a legislativní rámec vztahující se ke kybernetické bezpečnosti a po této teoretické přípravě analyzují slabiny jednotlivých bezpečnostních opatření, systémů a aplikací. Na konkrétních případech z praxe jsou demonstrovány jednotlivé kybernetické hrozby a útoky, včetně jejich původu, průběhu, možnosti obrany před nimi. Pozornost je zaměřena na všechny klíčové prvky kybernetické bezpečnosti (technologie, lidi a procesy). Díky tomuto praktickému přístupu si studenti jednak rozšíří obecné znalosti vztahující se ke kybernetické bezpečnosti a také si zdokonalí schopnosti zvládat krizové situace vyplývající z aktivit v kyberprostoru.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Úvod do předmětu, kybernetická bezpečnost. Vývoj kybernetické bezpečnosti v ČR, dopady kybernetických útoků.
 2. Data, informace a znalosti – typy dat a informací, životní cyklus informace.
 3. Bezpečnost dat a informací.
 4. Kybernetické útoky a hrozby.
 5. Řízení informační bezpečnosti – aktiva, hrozby, zranitelnosti, bezpečnostní politika.
 6. Základní sada bezpečnostních opatření – typy opatření. Praktická implementace opatření.
 7. Zákon o kybernetické bezpečnosti.
 8. Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti.
 9. Kybernetické bezpečnostní týmy. CSIRT/CERT.
 10. Kyber bezpečnost prakticky – Identifikace, autentizace, autorizace. Útoky a obrana před nimi.
 11. Kyber bezpečnost prakticky – Auditing a monitoring, zálohování a archivace. Legální limity.
 12. Kyber bezpečnost prakticky – Antimalware, šifrování, hashování. Praktická demonstrace nasazení jednotlivých prostředků.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti z oblasti zajištění a řízení základních úkolů při řešení mimořádných událostí na jednotlivých úrovních řízení, se zaměřením na činnost Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek požární ochrany v této problematice.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Teoreticko-právní vymezení problematiky zdolávání mimořádných událostí
 2. Úkoly, postavení a činnost jednotlivých subjektů při přípravě a řešení mimořádných událostí
 3. Dokumentace zdolávání mimořádných událostí
 4. Úrovně řízení při odezvě na mimořádnou událost
 5. Opatření ochrany obyvatelstva při zdolávání mimořádných událostí
 6. Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany – systém, vazby, dislokace, předurčenost
 7. Síly a prostředky jednotek požární ochrany
 8. Činnost jednotek požární ochrany při jednotlivých mimořádných událostech
 9. Součinnost jednotek požární ochrany s dalšími složkami IZS
 10. Mezinárodní spolupráce, mezinárodní záchranné operace

Zaměření předmětu:

Náplní předmětu je finální zpracování diplomové práce - vyhodnocení a shrnutí výzkumné části, dopracování teoretické a praktické části, zpracování závěrečné kapitoly, zpracování anotace, formální úprava a příprava na obhajobu pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat finální zpracování s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava diplomové práce).

Volitelné předměty se vyučují od prvního semestru.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.