Vnitřní a další předpisy

Základní vnitřní předpisy

Statut AMBIS

Studijní a zkušební řád AMBIS registrovaný MŠMT dne 28. srpna 2023

Studijní a zkušební řád AMBIS registrovaný MŠMT dne 31. srpna 2017_Pozn.: Platí pouze částečně dle přechodných ustanovení aktuálního znění Studijního a zkušebního řádu.

Disciplinární řád školy AMBIS

Řád celoživotního vzdělávání AMBIS

Statut a jednací řád Akademické rady AMBIS

Stipendijní řád AMBIS

Řád Rady pro vnitřní hodnocení kvality AMBIS

Pravidla systému zajišťování kvality AMBIS

Opatření rektorky - aktuálně platná

OP-R-14_Uznávání předmětů z předchozího studia

OP-R-21_O elektronickém podepisování a doručování

OP-R-32_Sazebník poplatků CŽV

OP-R-33_Jmenování hodnotící komise pro Studentskou odbornou soutěž

OP-R-38_Jmenování členů Disciplinární komise

OP-R-43_Jmenování etické komise pro výzkum

OP-R-44_Jmenování hodnotící komise Soutěže o nejlepší závěrečnou práci

OP-R-49_Studium příslušníků Armády ČR v případě nasazení na zahraniční vojenskou operaci

OP-R-54_Jmenování členů hodnotící komise Soutěže o nejlepší závěrečnou práci

OP-R-57_Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024

OP-R-58_Jmenování hodnotící komise školního nominačního kola soutěže o nejlepší studentskou esej k 30. ročníku soutěže Manažer roku

OP-R-60_Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 pro distanční studijní programy

OP-R-62_Zákaz používání elektronických zařízení v průběhu zkušebních termínů

OP-R-63_Sazebník poplatků spojených se studiem pro zimní semestr AR 2023/2024

OP-R-63e_Tariff of fees connected with studies in the winter semester of the Academic year 2023/2024

OP-R-64_Harmonogram AR 2023/2024 (pro studijní programy akreditované v Českém jazyce)

OP-R-64e_Schedule of academic year 2023/2024 (for study programmes accredited in the english language)

OP-R-65_Zápis do studia pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024

OP-R-66_Výše školného pro studijní programy Andragogika, Speciální pedagogika a Resocializační a penitenciární pedagogika pro AR 2023/2024

OP-R-67_Sazebník poplatků spojených se studiem pro letní semestr akademického roku 2023/2024

OP-R-67e_Tariff of fees connected with studies in the summer semester of the Academic year 2023/2024

OP-R-68_Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

OP-R-68d_Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 doplněk č.1

OP-R-69_Organizace zkouškového období v zimním semestru akademického roku 2023/2024

Oznámení rektorky - aktuálně platná

Oznámení rektorky č. 1/2019_Spuštění Úřadovny a doručování prostřednictvím IS AMBIS

Oznámení rektorky č. 3/2023_Vyhlášení školního nominačního kola soutěže o nejlepší studentskou esej k 30. ročníku soutěže Manažer roku

Oznámení rektorky č.7/2023_Platba školného na akademický rok 2023/2024 u studentů, kteří uzavřeli Smlouvu o zajištění výuky studenta ve studijním programu Management hotelnictví a cestovního ruchu v akademickém roce 2021/2022 a dříve

Oznámení rektorky č.13/2023_Využití nástrojů umělé inteligence (AI) v procesu tvorby kvalifikačních prací 

Směrnice rektorky k organizaci vysokoškolského vzdělávání

VP-R-01_Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

VP-R-01_Příloha č. 1_Metodický pokyn pro zpracování závěrečné práce

VP-R-02_Akreditace studijních programů

VP-R-03_Jednací řád rady studijního programu

VP-R-04_Hodnocení studentů - klasifikace studijních povinností

VP-R-05_Postup pro vyjádření kreditního ohodnocení studijní zátěže

VP-R-07_Erasmus

VP-R-08_Odborná praxe

VP-R-09_Individuální studijní plán

VP-R-10_Opatření proti sexuálnímu obtěžování

VP-R-11_Metodika hodnocení kvality bakalářských a diplomových prací

VP-R-12_Zamezení plagiátorství a obsahové shody

VP-R-13_Statut a jednací řád Rady pro spolupráci s praxí

VP-R-14_Knihovní a výpůjční řád

VP-R-15_Statut a jednací řád Etické komise pro výzkum

Opatření prorektorů

OP-PR-03_Výuka cizích jazyků

OP-PR-05_Studentská rada

OP-PR-07_Výuka podle charakteristiky předmětů

OP-PR-10_Státní závěrečná zkouška

OP-PR-12_Seminární práce

OP-PR-14_Zaměření volitelných předmětů

OP-PR-16_Systém výuky v kombinované formě bakalářského a navazujícího magisterského studia 

Rozhodnutí prorektora

R-PR-01_Volby do Studentské rady AMBIS vysoké školy, a.s., v akademickém roce 2022/2023

Neveřejné dokumenty

Rada studijních programů

Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro spolupráci s praxí

Manuál - Integrovaný systém řízení

Organizační řád

Schémata interních pracovních postupů